Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2016, 49626Overige mededelingen aan het wegverkeerVERKEERSBESLUIT

Logo Leeuwarden

Nummer besluit : VB-16-37

Datum besluit : 14 september 2016

Registratienummer DI :      

Dossiernummer : 11013497

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigde in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet;

Overwegende,

dat een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt gerealiseerd in de Canadezenlaan te Leeuwarden.

dat er in de Canadezenlaan sprake is van een redelijke parkeerdruk, wat inhoudt dat er dagelijks sprake kan zijn van een situatie waarbij de auto van de aanvrager (ster) niet op een bereikbare plaats kwijt kan;

dat bij de belangenafweging de economische belangen van bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden zijn meegenomen, maar dat de verkeersveiligheid heeft geprevaleerd;

dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van en/of in beheer zijn bij de gemeente Leeuwarden;

BESLUIT

middels het plaatsen van bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig van de aanvrager(ster) in de Canadezenlaan een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen, welke uitsluitend gereserveerd voor het voertuig van de aanvrager(ster) met het kenteken zoals dat op het onderbord is vermeld;

Leeuwarden, 14 september 2016

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,

namens dezen,

M.M. Stam,

teamleider Vergunningen en Leefomgeving

Hoe maakt u bezwaar tegen dit besluit.

Bezwaarschrift

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u volgens de bepalingen van de

Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn (namens een rechtspersoon conform statuten) en tenminste het volgende te bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het betreffende bestuursorgaan (raad, college, burgemeester) van de gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA in Leeuwarden. Indien het bezwaarschrift wordt ingediend namens een rechtspersoon verzoeken wij u de statuten mee te sturen. Graag in de linkerbovenhoek vermelden “bezwaar”.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van Rechtbank Noord-Nederland in Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan indien u van mening bent dat onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist.

In het geval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken om een voorlopige voorziening, dient u uw verzoek te richten aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. U kunt ook digitaal uw verzoekschrift voor een voorlopige voorziening indienen bij de hierboven genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Griffierecht

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening bij Rechtbank Noord-Nederland wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,- voor natuurlijke personen en € 334,- voor rechtspersonen.