Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 49292

Gepubliceerd op 23 september 2016 09:00Advies Raad van State inzake een ontwerp van een besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met de overdracht van bevoegdheden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan de kansspelautoriteit

Nader Rapport

2 september 2016

2016-0000138629

Directie Financiële Markten

Aan de Koning

Nader rapport inzake een ontwerp van een besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met de overdracht van bevoegdheden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan de kansspelautoriteit

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 24 juni 2016, kenmerk 2016001097, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde ontwerp van een algemene maatregel van bestuur rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 6 juli 2016, nr.W06.16.0157/III, bied ik U hierbij aan.

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om in artikel II de inwerkingtreding van dit ontwerpbesluit te regelen, zodat daarvoor geen apart inwerkingtredingsbesluit meer nodig is.

Ik moge U hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem.

Advies Raad van State

No. W06.16.0157/III

’s-Gravenhage, 6 juli 2016

Aan de Koning

Bij kabinetsmissive van 24 juni 2016, no. 2016001097, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met de overdracht van bevoegdheden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan de kansspelautoriteit, met nota van toelichting.

Het ontwerpbesluit geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De Afdeling geeft U in overweging dienovereenkomstig te besluiten.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, is de Afdeling van oordeel dat openbaarmaking van dit advies achterwege kan blijven.

De vice-president van de Raad van State, J.P.H. Donner.

Tekst zoals toegezonden aan de Raad van State: Besluit van ..... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met de overdracht van bevoegdheden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan de kansspelautoriteit

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 21 juni 2016, 2016-0000079738, directie Financiële Markten, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op de artikelen 24 en 31 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ...., nr. ...);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, van (...), 20xx-0000000000, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 5, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt na ‘de Stichting Autoriteit Financiële Markten’ ingevoegd: , de kansspelautoriteit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot overdracht van bevoegdheden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) aan de kansspelautoriteit om te kunnen handhaven jegens de kansspelaanbieders op wie de Wwft betrekking heeft. Deze overdracht vloeit logischerwijs voort uit de aanwijzing per 1 januari 2016 van de kansspelautoriteit als Wwft-toezichthouder op de kansspelbranche, een besluit dat reeds is aangekondigd in de Wijzigingswet financiële markten 2016.1 Het onderhavige besluit strekt tot uitvoering van bovengenoemde aanwijzing en maakt het mogelijk voor de kansspelautoriteit om, in haar nieuwe rol als Wwft-toezichthouder, handhavend op te treden tegen overtredingen van de Wwft door kansspelaanbieders, door onder meer de mogelijkheid om een bestuurlijke boete of last onder dwangsom op te leggen.

Achtergrond

De kansspelautoriteit is in artikel 1, onderdeel e, van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aangewezen als toezichthouder op, kort gezegd, aanbieders van kansspelen in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, van de Wwft. Tot nu vallen alleen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig een speelcasino in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen (Wok) organiseren, binnen dit subonderdeel 16. Toezicht op hen werd voorheen uitgeoefend door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en bepaalde categorieën medewerkers van DNB. Andere aanbieders van kansspelen vallen op dit moment nog niet onder het bereik van de Wwft. Indien het wetsvoorstel kansspelen op afstand tot wet wordt verheven en in werking treedt, worden aan artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, van de Wwft, toegevoegd de personen en vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig kansspelen op afstand, in de zin van artikel 31 Wok, organiseren.2 Met de implementatie van de vierde witwasrichtlijn zal deze groep onder Wwft-toezicht gestelde kansspelaanbieders verder worden uitgebreid tot in beginsel alle aanbieders van kansspelen.3

Toezicht op naleving van de Wok door de desbetreffende kansspelaanbieders, gebeurt door de kansspelautoriteit. De kansspelautoriteit beschikt bij uitstek over de kennis en expertise van de kansspelmarkt en de ontwikkelingen daarbinnen. Ook voor het Wwft-toezicht op deze branche zijn deze factoren van essentieel belang. Het concentreren van het toezicht op naleving van beide wetten door de onder Wwft-toezicht gestelde of te stellen kansspelaanbieders bij één toezichthouder, te weten de kansspelautoriteit, leidt naar verwachting tot effectiever toezicht. Dit brengt tevens overige positieve gevolgen teweeg, namelijk efficiencywinst en daardoor lagere kosten. De regering heeft daarom besloten dit onderdeel van het Wwft-toezicht op te dragen aan de kansspelautoriteit.

Tenuitvoerbrenging besluit

Ter uitvoering van het bovengenoemde besluit om het Wwft- toezicht op te dragen aan de kansspelautoriteit, is de kansspelautoriteit per 1 januari 2016 op grond van artikel 24, eerste lid, Wwft in het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, naast DNB, de Autoriteit Financiële Markten, het Bureau Financieel Toezicht en de Belastingdienst, aangewezen als toezichthouder.4 Zij is hiermee belast met het Wwft-toezicht op instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, Wwft. Om de taak van toezichthouder tevens een praktische invulling te geven, is het noodzakelijk dat de kansspelautoriteit ook beschikking heeft over de bijbehorende handhavingsbevoegdheden uit de Wwft. Daarom vindt met het onderhavige besluit de overdracht van deze bevoegdheden op grond van de Wwft aan de nieuwe toezichthouder plaats.

Overdracht van bevoegdheden

Het onderhavige besluit strekt ertoe dat de handhavingsbevoegdheden op grond van de artikelen 26, eerste lid, 27, eerste lid, 28, vierde lid, en 29 Wwft worden overgedragen aan de kansspelautoriteit. Het gaat hierbij om de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 26, eerste lid, Wwft) of een bestuurlijke boete (artikel 27, eerste lid, Wwft), de bevoegdheid om de hoogte van de bestuurlijke boete in bepaalde gevallen vast te stellen op ten hoogste twee maal het bedrag van het door de overtreding verkregen voordeel (artikel 28, vierde lid, Wwft) en het invorderen bij dwangbevel van de dwangsom en de bestuurlijke boete (artikel 29 Wwft).

Aan de overdracht zijn op grond van artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, voorschriften verbonden. Het gaat hierbij om het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van Financiën die van belang kunnen zijn voor de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid van de Wwft, om bij te dragen aan de totstandkoming van procedurele afspraken met de betrokken ministeries en andere overheidsinstellingen met betrekking tot de handhaving, en om het maken van afspraken met andere Wwft-toezichthouders over onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling.

Uitvoerbaarheid

De kansspelautoriteit heeft een uitvoerbaarheidstoets op de aanwijzing als Wwft-toezichthouder uitgevoerd. Zij heeft aangegeven het Wwft-toezicht op de onder Wwft-toezicht gestelde kansspelaanbieders, met inbegrip van de overgedragen handhavingsbevoegdheden – die overigens goed aansluiten bij de bevoegdheden waarover zij op grond van de Wok al beschikt – goed te kunnen uitvoeren.

Lasten voor het bedrijfsleven

De in dit besluit geregelde overdracht van de handhavingsbevoegdheden op grond van de Wwft aan de kansspelautoriteit heeft op zichzelf geen financiële gevolgen die niet reeds zijn benoemd en berekend bij het voornemen tot het besluit om het Wwft-toezicht op kansspelaanbieders over te dragen aan de kansspelautoriteit en daarbij ook de handhavingskosten aan die sector door te berekenen. Op die kosten is in de memorie van toelichting bij de Wijzigingswet financiële markten 2016 al uitgebreid ingegaan.5

Totstandkoming

Het ontwerpbesluit is ter consultatie toegezonden aan de kansspelautoriteit en Holland Casino. Daarnaast heeft internetconsultatie plaatsgevonden. Holland Casino en de kansspelautoriteit hebben geen reactie gegeven op het ontwerpbesluit. Door drie kansspelaanbieders uit andere EU lidstaten is in het kader van de internetconsultatie gereageerd op het ontwerpbesluit. Zij hebben verzocht om hun reacties niet openbaar te maken. De opmerkingen van deze aanbieders hadden echter geen betrekking op de inhoud van dit ontwerpbesluit maar op de wijze waarop kansspelen in algemene zin worden gereguleerd in Nederland. De consultatie heeft dan ook niet geleid tot aanpassingen.

Inwerkingtreding

De kansspelautoriteit is sinds 1 januari 2016 Wwft-toezichthouder. Het onderhavige besluit is nodig voor het daadwerkelijk kunnen uitoefenen van deze toezichtbevoegdheid. Het is daarom van belang dat dit besluit zo spoedig mogelijk in werking treedt. Zo nodig zal daarom worden afgeweken van de vaste verandermomenten.

De Minister van Financiën,


X Noot
1

Kamerstukken II 2014/15, 34 198, nr. 3, p. 13.

X Noot
2

Kamerstukken II 33 996.

X Noot
3

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (Pb EU 2015, L 141).

X Noot
4

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 15 december 2015 (Stcrt. 2015, 45368).

X Noot
5

Kamerstukken II 2014/15, 34 198, nr. 3.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl