Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2016, 48044VerkeersbesluitenWaterschap Scheldestromen Verkeersbesluit Instellen van een geslotenverklaring voor alle verkeer op de Zwanenburgseweg en de Hoge Duvekotsweg tussen Serooskerke en Aagtekerke met uitzondering van (brom)fietsers en tractoren en met uitzondering van motorvoertuigen met een aantoonbare bestemming aan de Zwanenburgseweg en de Hoge Duvekotsweg

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Zwanenburgseweg en de Hoge Duvekotsweg liggen tussen Serooskerke en Aagtekerke, gemeente Veere;

 • -

  dat beide wegen gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg-B;

 • -

  dat op deze wegen een snelheidslimiet geldt van 60 km per uur;

 • -

  dat de Zwanenburgseweg 2,95 m breed is en de Hoge Duvekotsweg 3,06 m;

 • -

  dat deze wegen ontworpen zijn voor maximaal 300 motorvoertuigen per etmaal;

 • -

  dat voor de reconstructie van de N57 en de aanleg van de rondweg Serooskerke deze ontwerpcapaciteit in het hoogseizoen alleen op de Zwanenburgseweg licht werd overschreden (nulmeting juli/augustus 2010 gemiddeld 330 motorvoertuigen per werkdag);

 • -

  dat na de reconstructie van de N57 en de opening van de rondweg Serooskerke de zomergemiddelde intensiteit op beide wegen is toegenomen tot ongeveer 400 motorvoertuigen per werkdag (juli/augustus 2011);

 • -

  dat ook de winterintensiteit op deze wegen is toegenomen: van 122 (februari 2010) naar 195 (december 2014) motorvoertuigen per werkdag op de Hoge Duvekotsweg en van 148 (februari 2010) naar 273 (december 2014) motorvoertuigen per werkdag op de Zwanenburgseweg;

 • -

  dat deze intensiteit doet vermoeden dat de Zwanenburgseweg en de Hoge Duvekotsweg worden gebruikt als sluiproute van en naar de N57;

 • -

  dat de 85-percentielwaarde in december 2014 78 km per uur bedroeg;

 • -

  dat de betreffende wegen zo smal zijn dat tegemoetkomende motorvoertuigen, mede door hun rijsnelheid, door de bermen rijden om elkaar veilig te kunnen passeren;

 • -

  dat daarbij komt dat het percentage vrachtverkeer op de Zwanenburgseweg en op de Hoge Duvekotsweg, seizoen afhankelijk, varieert tussen de 10% en de 19%;

 • -

  dat een percentage vrachtverkeer van 7-12% normaal is op onze plattelandswegen;

 • -

  dat de Zwanenburgseweg en de Hoge Duvekotsweg, qua breedte en qua constructie, niet zijn ontworpen voor deze hoeveelheden vrachtverkeer;

 • -

  dat e.e.a. leidt tot aanzienlijke schade aan bermen en wegverhardingen;

 • -

  dat de kosten voor onderhoud van de Zwanenburgseweg en de Hoge Duvekotsweg een onevenredige last leggen op het budget voor beheer en onderhoud van de Walcherse wegen;

 • -

  dat de Zwanenburgseweg deel uit maakt van het zogenaamde FIKS-netwerk (fietsknooppuntensysteem);

 • -

  dat over de Zwanenburgseweg en de Hoge Duvekotsweg diverse recreatieve fietsroutes lopen, waaronder de Zeeuwse Windroute (recreatieve wielrenners);

 • -

  dat het verschil in massa en rijsnelheid van de diverse voertuigen leidt tot gevaarlijke situaties tussen (vracht)auto’s en fietsers;

 • -

  dat tijdens de bietencampagne van 2015 het waterschap tijdelijk eenrichting verkeer heeft ingesteld op de Zwanenburgseweg vanaf de Grijpskerkseweg/Oostkapelseweg naar de Noordweg en op de Hoge Duvekotsweg vanaf de Grijpskerkseweg/Oostkapelseweg naar de Pekelingseweg;

 • -

  dat deze tijdelijke verkeersmaatregel door de aanwonenden en bebouwers van de akkers langs deze wegen als zeer positief is ervaren;

 • -

  dat het gezien de verkeersveiligheid en de kosten van beheer en onderhoud gewenst is om de tijdelijke verkeersmaatregel om te zetten naar een definitieve maatregel;

 • -

  dat tijdens de informatie daarover enkele belanghebbenden aangaven een ontheffing van het eenrichting verkeer te wensen;

 • -

  dat hierover door de beleidsadviseur verkeer van de politie Zeeland – West-Brabant negatief is geadviseerd;

 • -

  dat is voorgesteld om op de Zwanenburgseweg en de Hoge Duvekotsweg een geslotenverklaring voor alle verkeer in te stellen met uitzondering van (brom)fietsers en tractoren en met uitzondering van motorvoertuigen met een aantoonbare bestemming aan de Zwanenburgseweg of de Hoge Duvekotsweg;

 • -

  dat dit voorstel aan de aanwonenden, de politie en de gemeente Veere is voorgelegd;

 • -

  dat deze belanghebbenden allen positief hebben gereageerd op de voorgestelde maatregel;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 18-06-2016).

besluit: