Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondStaatscourant 2016, 47329VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 1613 SNELHEID KRUISPUNT EUROPAWEG-NEERVOORTSEDREEF

Logo Helmond

Nummer besluit: 1613

Datum besluit: 31-08-2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

Gelet op:

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Brabant Zuid-Oost;

Overwegende dat:

 • -

  de in dit besluit genoemde weg/kruispunt zich bevindt in de gemeente Helmond;

 • -

  het kruispunt gelegen is buiten de bebouwde kom;

 • -

  het kruispunt met verkeerslichten is geregeld;

 • -

  op de A270/Europaweg(N270) voor en na het kruispunt met de Neervoortsedreef een maximumsnelheid geldt van 100 km of meer.

 • -

  de huidige maximumsnelheid van 70 km/h op het kruispunt onvoldoende in overeenstemming is met de aard en de inrichting van de weg, hetgeen ook blijkt uit een in juni 2015 uitgevoerde snelheidsmeting (gemeten zijn een V85 van gemiddeld 104 km/h);

 • -

  naar aanleiding van een rapportage “kruispunt Neervoortsedreef-A270” vastgesteld door B&W op 5 april 2016 een pakket met maatregelen is opgesteld waaronder het verhogen van de snelheid op het kruispunt Neervoortsedreef-Europaweg(N270) een onderdeel is om een voor de weggebruiker geloofwaardiger snelheidsregime te realiseren;

 • -

  maatregelen met diverse belanghebbenden, waaronder Provincie Noord-Brabant en Politie en Tass international zijn afgestemd;

 • -

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -

  de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en weggebruikers en passagiers te beschermen;

 • -

  de in dit besluit genoemde wegen/delen van wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Helmond;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders, overeenkomst artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit “Algemene mandaatregeling Helmond 2016” is gemandateerd aan de afdelingsmanager van afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR);

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de (nationale) politie en dat positief is geadviseerd;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

Besluiten:

 • 1.

  door vervanging van de bestaande verkeerstekens op borden volgens model A0170 door verkeerstekens op borden volgens model A0180 de maximumsnelheid op de Europaweg ter hoogte van het kruispunt met de Neervoortsedreef (op 240 meter voor het kruisingsvlak) te verhogen van 70 km/h naar 80 km/h.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

  

Afdelingsmanager IBOR

Datum: 31-08-2016

Bijlage: 1613 Kaartbijlage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De termijn voor het indie­nen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaar­schrift dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken, Postbus 950, 5700 AZ HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via de Gemeentesite (www.helmond.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van de besluiten kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien op de Gemeentesite (www.helmond.nl).