Ontwerpbestemmingsplan 'Noordwijk Binnen-Pickéstraat 7-7a' ter inzage

Logo Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordwijk Binnen – Pickéstraat 7-7a’ op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage ligt.

Plan

Het bestemmingsplan ‘Noordwijk Binnen – Pickéstraat 7-7a’ biedt het juridisch en planologisch kader voor de herontwikkeling van een boerenhoeve naar woningbouw op het adres Pickéstraat 7 en 7a. De huidige woning blijft gehandhaafd en is gerenoveerd. De situering van de twee nieuwe woningen en de schuurstal wekken de suggestie van een boerenhoeve.

Het plan is gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp. Het bouwvlak naast nr. 11 is 1m opgeschoven zodat de afstand tot de perceelgrens vergroot wordt naar 2m. Voor het overige zijn er geen wijzigingen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordwijk Binnen – Pickéstraat 7-7a’ (en bijbehorende stukken) ligt vanaf 7 september tot en met 18 oktober 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. Het is in te zien:

Zienswijze

Een ieder kan binnen de termijn van de terinzagelegging (dus tot en met dinsdag 18 oktober 2016) een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, indienen bij de gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Noordwijk Binnen – Pickéstraat 7-7a’ . Voor een eventuele mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, T (071) 36 60 000.

 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk, 6 september 2016

Naar boven