Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloStaatscourant 2016, 45886VerkeersbesluitenGemeente Venlo – Verkeersbesluit diverse maatregelen aansluiting ongelijkvloerse kruising – Eindhovenseweg, Kazernestraat Venlo

Logo Venlo

OGPAR 0994859

Teamleider Operationeel Beleid en Ondersteuning

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit Mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo 2015, is de teamleider Operationeel Beleid en Ondersteuning gemandateerd voor het nemen van verkeersbesluiten. Het betreft wegen onder beheer van de gemeente Venlo.

Het Kazerneterrein in Blerick krijgt een nieuwe bestemming en zal de komende jaren ontwikkeld worden tot een nieuw stuk stedelijk centrum van de stad Venlo. Als gevolg van deze herontwikkeling zal de aantrekkingskracht en de daarmee gepaarde verkeer aantrekkende werking fors gaan toenemen. Om dit op een goede manier te kunnen faciliteren zijn ingrijpende maatregelen nodig.

Tegelijkertijd ligt er ook een opgave om het plein voor het station Blerick, aanliggend aan het Kazerneterrein, opnieuw in te richten. Beide projecten liggen in elkaars invloedsfeer.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing en verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Met deze verkeersmaatregel wordt beoogd de bereikbaarheid te garanderen en de verkeersveiligheid te verbeteren en gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen.

Om de bereikbaarheid van het Kazerneterrein te kunnen waarborgen zijn ingrijpende maatregelen nodig. De huidige infrastructuur is onvoldoende toegerust om de toenemende verkeersstromen te kunnen afwikkelen. Zowel op kruispunt als op wegvakniveau is de capaciteit niet toereikend om de toename van het verkeer op te kunnen vangen en daarbij zullen er bij toenemende intensiteiten verkeersonveilige situaties en leefbaarheidsproblemen ontstaan. Het is derhalve noodzakelijk om het Kazerneterrein rechtstreeks te ontsluiten op de Eindhovenseweg, die geldt als primaire ontsluitingsweg binnen het stedelijk netwerk. De Eindhovenseweg is zowel richting de binnenstad als richting de snelwegen een belangrijke en comfortabele ontsluiting. Middels deze ongelijkvloerse aansluiting wordt voorkomen dat verkeer van en naar het Kazerneterrein gebruik gaat maken van het onderliggende wegennet in Blerick en de al zwaar belaste kruispunten en wegvakken op deze routes. Dat zowel de Eindhovenseweg en de Kazernestraat zijn aangemerkt als voorrangswegen.

Om de aansluiting tussen deze voorrangswegen op een goede manier te kunnen uitvoeren zijn er op- en afritten noodzakelijk tussen de Eindhovenseweg en de onderliggende Kazernestraat, die de hoofdontsluiting van het Kazerneterrein vormt. Deze op- en afritten bevinden zich ruimtelijk gezien tussen het stationsplein en de toegang tot het station Blerick. Dit betekent dat gebruikers van het station Blerick deze op- en afritten zullen moeten kruisen. Gezien de beperkte beschikbare ruimte is dit enkel gelijkvloers mogelijk. Alternatieven zijn bekeken, maar niet uitvoerbaar/haalbaar gebleken.

Oplossing

Om de gebruikers van het station Blerick op een verkeersveilige en comfortabele manier de op- en afritten te laten kruisen zal er zwaar ingezet worden op een veilige vormgeving van dit punt. Uitgangspunt is dat het langzaam verkeer prioriteit krijgt en dat dit middels de inrichting van de weg wordt duidelijk gemaakt. Verkeersremmende maatregelen zullen worden toegepast om de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de politie.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is besloten om over te gaan tot:

  • het instellen van een rotonde met vrijliggende fietspaden op de Kazernestraat ter hoogte van de onderdoorgang onder de Eindhovenseweg;

  • het gesloten verklaren van de op- en afritten van de Eindhovenseweg naar de Kazernestraat voor voetgangers, fietsen en bromfietsen;

  • het instellen van een voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de oostelijke aansluiting op de nieuwe rotonde op de Kazernestraat in de vorm van een zebra;

  • het instellen van een verplichte rijrichting op de Eindhovenseweg waarbij niet meer rechts afgeslagen mag worden in de richting van de Burgemeester Gommansstraat;

  • het fysiek verwijderen van de linksaffer op de Burgemeester Gommansstraat in de richting van de Eindhovenseweg.

Een en ander door middel van het plaatsen van de borden B1, B6, C15, C16, D1, D2, D4, G11, G12a, G12b, aanbrengen van haaientanden, zebramarkering en het verwijderen vervallen borden en markeringen (RVV 1990/CROW).

Venlo 26-08-2016

College van burgemeester en wethouders van Venlo

Namens deze,

M.J.A. Donselaar

Teamleider Operationeel Beleid en Ondersteuning

MEDEDELINGEN