Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsmondStaatscourant 2016, 45115VergunningenOntwerpbesluit 'Hogere waarde Wet geluidhinder Wadwerderweg 33 te Usquert'

Logo Eemsmond

Burgemeester en Wethouders van Eemsmond maken, gelet op artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat zij voornemens zijn een hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder vast te stellen.

De hogere grenswaarde houdt verband met de voorgenomen bouw van een woning aan de Wadwerderweg 33 te Usquert 

Burgemeester en wethouders van Eemsmond zijn op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens een ontheffing te verlenen. De hogere waarde heeft betrekking op de bouw van een woning aan de Wadwerderweg 33. De bouw van de woning is in strijd met het bestemmingsplan Usquert.

De bouw van de woning wordt mogelijk gemaakt door middel van medewerking aan een uitgebreide Wabo-procedure ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3.

De nieuwe woning aan de Wadwerderweg 33 is aan te merken als geluidsgevoelig object en ligt in de geluidszone van de provinciale weg N363. Uit geluidsberekeningen komt naar voren dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van de provinciale weg N363 wordt overschreden. De maximale geluidsbelasting op de gevel van de nieuwe woning bedraagt 55 dB.

Ter inzage

(art. 110a Wet geluidhinder)

Van vrijdag 26 augustus 2016 tot en met donderdag 6 oktober 2016 ligt het ontwerpbesluit ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het ontwerpbesluit ook downloaden van www.eemsmond.nl.

Reacties

Tot en met donderdag 6 oktober 2016 kunt u via een zienswijze reageren op het ontwerpbesluit. Dat kan schriftelijk of mondeling. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Of neem voor een mondelinge zienswijze contact op met Bart Moes van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (0595) 43 74 33.