Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2016, 44989VerkeersbesluitenBernhardplein en omgeving

Logo Den Helder

[Optioneel: Eigen Kenmerk]

college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de gemeente bezig is met de uitvoering van het Uitwerkingplan Stadshart;dat in dat kader de voormalige Schouwburg aan het Bernhardplein en het pand van het CWI aan de Stationsstraat zijn gesloopt;

dat in afwachting van de plannen om op deze locatie het project Halter Bellevue te realiseren, het terrein tijdelijk wordt ingericht met groen en een parkeervoorziening;

dat de Woningstichting Den Helder voorts start met de bouw van een appartementencomplex ("De Zusters") op de hoek Polderweg, Bernhardplein, Julianaplein;

dat vanwege deze bouw de rijbaan van het Bernhardplein moet worden versmald, waardoor alleen voldoende ruimte overblijft voor motorvoertuigen in één richting, en wel van de Polderweg naar het Julianaplein;

dat hierin kan worden voorzien door plaatsing van borden C2 en C3 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderborden waarop is aangegeven dat (brom)fietsers zijn uitgezonderd;

overwegende voorts dat tussen het Bernhardplein en de Prins Hendriklaan een nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd voor alle motorvoertuigen die vanaf het Julianaplein en het Bernhardplein komen en waarbij motorvoertuigen uitsluitend in de richting van de Prins Hendriklaan mogen rijden;dat hierin kan worden voorzien door plaatsing van borden C2 en C3 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderborden waarop is aangegeven dat (brom)fietsers zijn uitgezonderd;

dat de breedte van deze nieuwe rijbaan beperkt is en hier ook zware vrachtwagens van de bouwwerkzaamheden en voor de bevoorrading van het centrum gebruik van moeten maken, zodat moet worden voorkomen dat op deze nieuwe rijbaan voertuigen gaan stil staan of parkeren;dat hierin kan worden voorzien door plaatsing van borden E2 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan weerzijde van de rijbaan

;overwegende voorts dat parkeervakken zijn aangegeven op de rijbaan van:

- de Prins Henriklaan, ten zuiden van de Koningdwarsstraat;

- de Stationsstraat

- de Spuistraat

- de Prinsenstraat

dat het in verband met de bereikbaarheid van de binnenstad en de veiligheid op de weg niet wenselijk is dat op deze wegen en weggedeelten motorvoertuigen buiten de aangegeven parkeervakken worden geparkeerd;

dat dit kan worden voorkomen door het instellen van een parkeerverbodszone op genoemde wegen;

dat hierin kan worden voorzien door plaatsing van borden E1van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met bovenborden met de tekst "zone";

overwegende voorts dat voor de hoofdentree tot het woongebouw "Goede Ree" een voetgangersoversteekplaats is gelegen om met name de oudere, slecht ter been zijnde ouderen een veilige oversteek te bieden richting centrum;

dat vanwege de te plaatsen bouwschutting voor het bouwplan ("De Zusters") de voetgangersoversteenplaats niet meer kan worden gebruikt en deze moet worden verplaatst naar een locatie ca. 50 meter oostelijk van de huidige locatie;dat hierin kan worden voorzien door verplaatsing van borden L2 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

dat over de herinrichting van genoemde weggedeelten overleg is gevoerd met direct belanghebbenden, ondernemers binnenstad en Veilig Verkeer Nederland;dat bij de uitwerking van de herinrichtingsplannen zo goed mogelijk rekening is gehouden met de inbreng van genoemde belanghebbenden en organisaties;

bij deze inrichting rekening is gehouden met de eisen gesteld bij de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en de CROW-richtlijnen voor erftoegangswegen; dat in overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met een daartoe gemandateerde Verkeersadviseur van de politie-eenheid Noord-Holland;

dat genoemde weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom (Wegenverkeerswet) en in beheer zijn bij de gemeente Den Helder;

BESLUIT

 

 • 1.

  dat door plaatsing van borden C2 en C3 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderborden waarop is aangegeven dat (brom)fietsers zijn uitgezonderd:

  • 1.

   de rijbaan van het Bernhardplein, tussen de Polderweg en de aansluiting met het Julianaplein wordt gesloten voor motorvoertuigen in de richting van de Polderweg;

  • 2.

   de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen het parkeerterrein Bernhardplein en de Prins Hendriklaan wordt gesloten voor motorvoertuigen in de richting van het Bernhardplein;

 • 2.

  door plaatsing van borden E2 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan weerzijde van de nieuw aan te leggen rijbaan tussen het Bernhardplein en de Prins Hendriklaan het laten stilstaan van motorvoertuigen te verbieden;

 • 3.

  door plaatsing van borden L2 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met ondersteunende belijning over de rijbaan van het Bernhardplein 10 meter ten oosten van de hoofdentree tot het woongebouw "Goede Ree", Bernhardplein 21 t/m 32c een voetgangersoversteekplaats aan te leggen;

 • 4.

  door plaatsing van borden E1 (zone) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met bovenborden met de tekst "zone", waardoor de volgende wegen of weggedeelten onderdeel uitmaken van de parkeerverbodszone:

  • 1.

   de Prins Henriklaan, ten zuiden van de Koningdwarsstraat;

  • 2.

   de Stationsstraat

  • 3.

   de Spuistraat

  • 4.

   de Prinsenstraat

 • 5.

  dit besluit ter openbare kennis te brengen;

 • 6.

  belanghebbenden, voor zover nodig, te wijzen op de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift tegen dit besluit. Dit bezwaarschrift dient binnen de daarvoor gestelde termijn van 6 weken na openbare kennisgeving va dit besluit te zijn ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders.

Den Helder 17 juli 2016

college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder

Koen Schuiling, burgemeester

Robert Reus, secretaris

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Indien u meent, dat u door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen dan kunt u bezwaar aantekenen bij het college van Burgemeester en Wethouders. In dat geval moet u binnen zes weken na verzending van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen.

Voor het indienen van het bezwaarschrift geldt onder meer als eis dat het tenminste bevat:

a. uw naam en adres;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van uw bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.

Wanneer u van oordeel bent dat gelet op de in deze zaak betrokken belangen onverwijlde spoed een voorlopige beslissing op korte termijn vereist, kunt u gelijktijdig met het bezwaarschrift op grond van artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek daartoe indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor de behandeling door de Voorzieningenrechter van uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Zie ook: www.rechtspraak.nl