Gemeente Leiden, verkeersbesluitproject parkeergarage Garenmarkt, tijdelijke openstelling van Raamsteeg en Kruitschip

Logo Leiden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

Gelet op:

 • artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994), ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 • de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit;

 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990);

 • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW);

Aanleiding verkeersbesluit

Overwegende dat:

 • de historische binnenstad van Leiden een bestemming is waar jaarlijks vele bezoekers uit zowel binnen- als buitenland naartoe komen, enerzijds om de vele historische, monumentale panden en musea te bezoeken en anderzijds om te winkelen bij de vele winkels die de binnenstad rijk is;

 • een aandachtspunt echter wordt gevormd door het feit dat zowel ondernemers, bezoekers als bewoners van Leiden de huidige parkeermogelijkheden in de omgeving van de Binnenstad als onvoldoende kwalificeren;

 • mede in verband hiermee in de handleiding “Verder met de Binnenstad”, welke voortvloeit uit de structuurvisie 2025 van de gemeente, drie locaties zijn opgenomen waar ondergrondse parkeergarages gerealiseerd kunnen worden: de Kaasmarkt, de Lammermarkt en de Garenmarkt;

 • goede parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn om de belangrijkste doelstellingen van het Programma Binnenstad te realiseren: meer bezoekers naar de binnenstad trekken, die het bezoek aan Leiden hoog waarderen en meer besteden waardoor de lokale economie gestimuleerd wordt;

 • goed bereikbare parkeervoorzieningen daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan het Programma Bereikbaarheid, aangezien de aanwezigheid van dergelijke parkeervoorzieningen zal resulteren in minder zoekverkeer in en om de binnenstad, met als positief resultaat: een lagere belasting van het lokale wegennetwerk, een verbetering van de verkeersveiligheid, een verbetering van de luchtkwaliteit en een rustiger verkeersbeeld ter plaatse. Allen punten waardoor een bezoek aan de binnenstad een prettiger ervaring wordt;

 • het college, gelet op het voorgaande, is overeengekomen om 950 extra parkeerplaatsen in de binnenstad te realiseren, in de vorm van ondergrondse parkeergarages;

 • de gemeente in het kader van het voorgaande recentelijk opdracht heeft verleend aan het consortium Dura Vermeer – Besix om ter hoogte van de Garenmarkt een nieuwe ondergrondse parkeergarage met een parkeercapaciteit van 425 parkeerplaatsen te gaan bouwen: de parkeergarage Garenmarkt ;

Parkeergarage Garenmarkt: gefaseerde bouw & uitgangspunten verkeer

Overwegende dat:

 • de bouw van de parkeergarage Garenmarkt in maart 2017 van start gaat en de nieuwe parkeergar age naar verwachting medio 2019/begin 2020 gereed is voor gebruik ;

 • het wenselijk wordt geacht dat de ( verkeers )hinder die de bouwwerkzaamheden met zich meebrengt tot een minimum beperkt wordt;

 • in dat verband een aantal uitgangspunten wordt gehanteerd, waarvan de belangrijkste ten aanzien van het verkeer zijn dat:

  • a)

   de omgeving van de Garenmarkt tijdens de realisatie goed bereikbaar blijft;

  • b)

   de omgeving van de Garenmarkt tijdens de realisatie veilig blijft;

  • c)

   de hoofdroute tussen de Breestraat en Lammenschansweg (via omleiding Korevaarstraat – Levendaal – Oranjeboomstraat - Geregracht ) tijdens de bouw beschikbaar blijft voor gemotoriseerd verkeer in twee rijrichtingen;

  • d)

   de onder c) genoemde hoofdroute ook voor voetgangers en fietsers beschikbaar blijft, evenals de noord-zuidroute (en vice versa) via de Korevaarstraat;

  • e)

   de inrichting in en rondom het bouwterrein moet voldoen aan de eisen van de hulpdiensten, zodat deze in geval van calamiteiten snel ter plaatse kunnen zijn dan wel snel door het gebied kunnen rijden;

  • f)

   Tijdens de bouw minimaal 27 parkeerplaatsen en 7 laad- en losplaatsen in stand gehouden worden;

 • de realisatie van de parkeergarage Garenmarkt gelet op het voorgaande gefaseerd gaat plaatsvinden teneinde de ( verkeers )hinder voor de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken;

 • de werkzaamheden aan de parkeergarage Garenmarkt in dat verband zijn opgedeeld in de volgende hoofdfasen:

 • 1. (maart – mei/juni 2017): voorbereidingsfase waarin de inrichting van het benodigde bouwterrein op het terrein van de Garenmarkt plaatsvindt en kabels, leidingen en riolering in de omgeving worden verlegd en/of vernieuwd. Hiertoe moeten ook een aantal verkeerssituaties in de omgeving van de Garenmarkt worden aangepast, waaronder het opheffen van een deel van de parkeerplaatsen (voor de duur van het gehele project);

 • 2. (mei/juni 2017 – medio 2019): hoofdbouwfase waarin de parkeergarage en in- en uitrit (gelegen in de Korevaarstraat) gebouwd wordt;

 • 3. (medio 2019): afbouw parkeergarage en inrichting definitieve situatie (omgeving) Garenmarkt;

 • 4. (medio 2019 – uiterlijk maart 2020):ingebruikname parkeergarage;

 • per fase een gedetailleerd verkeersplan is gemaakt waarin beschreven wordt welke (tijdelijke) verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn om de in die fase noodzakelijke (bouw)werkzaamheden te kunnen uitvoeren met een minimale impact voor de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid ter plaatse;

Parkeergarage Garenmarkt: verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten

Overwegende dat:

 • het inrichten van het benodigde bouwterrein voor de realisatie van de nieuwe parkeergarage Garenmarkt vergt dat een aantal bestaande verkeerssituaties in de directe omgeving van de Garenmarkt tijdelijk moet worden gewijzigd voor de duur van de bouwwerkzaamheden;

 • het veelal gaat om tijdelijke verkeersmaatregelen die korter dan 4 maanden duren, waarvoor geen verkeersbesluit genomen hoeft te worden, maar waarover wel gecommuniceerd zal worden richting de omgeving;

 • daarnaast ook een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld moet worden die langer dan 4 maanden duren dan wel een grote impact op de lokale verkeersstromen hebben, waarvoor een verkeersbesluit noodzakelijk wordt geacht, waaronder :

  • a)

   het opheffen van het huidige parkeerterrein Garenmarkt en een deel van de parkeerplaatsen in de omgeving van de Garenmarkt, inclusief het tijdelijk instellen van alternatieve parkeer- en laad-/ en losplaatsen;

  • b)

   o p het moment dat de bouwwerkzaamheden aan de garage plaatsvinden, wordt verkeer om het werkterrein geleid via de omleidingsroute Korevaarstraat (noord) Levendaal (midden) – Oranjeboomstraat – Geregracht (en vice versa) en de Korevaarstraat (zuid) afgesloten . Zonder aanvullende maatregelen zou dit betekenen dat de Korevaarstraat (z uid ) en de Cathrijnestraat niet langer te bereiken zijn, aangezien aan de zuidzijde van de Korevaarstraat een geslotenverklaring voor motorvoertuigen (uitgezonderd taxi’s en lijnbussen) van kracht is . Derhalve wordt deze geslotenverklaring opgeheven. Daarnaast wordt op de Korevaarstraat (noord), ter hoogte van huisnummer 8, vanaf (deel)fase 1c een voetgangersoversteekplaats op de rijbaan aangebracht, zodat voetgangers de Korevaarstraat op een duidelijk herkenbare locatie veilig kunnen oversteken;

  • c)

   het inrichten van het werkterrein, waartoe het huidige parkeerterrein Garenmarkt, de rijbaan van de Garenmarkt en delen van de Korevaarstraat (zuid), tussen Geregracht en Raamsteeg, Raamsteeg en Levendaal (west) fysiek worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting wordt zodanig ingericht dat de Cathrijnestraat bereikbaar blijft en voor langzaam verkeer worden tijdelijke loop-/fietsroutes aangelegd;

  • d)

   openstellen van het Kruitschip en de Raamsteeg voor bestemmingsverkeer op het moment dat de bouw van de garage (fase 2) plaatsvindt. Dit met als doel om de bereikbaarheid van de bestemmingen ten westen van het werkterrein te waarborgen , aangezien de rijbaan van de Garenmarkt niet bruikbaar is en onderdeel uitmaakt van het werkterrein;

 • het ter waarborging van de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid ter plaatse wenselijk is om verkeersmaatregelen in te stellen waarmee het verkeer ter hoogte van en gedurende elk van de bovengenoemde gewijzigde situaties wordt geregeld;

 • het verder vanuit administratief oogpunt wenselijk wordt geacht om voor elk van de bovengenoemde vier te wijzigen verkeerssituaties een separaat verkeersbesluit op te stellen;

 • in dat verband in totaal vier verkeersbesluiten zijn opgesteld, te weten:

 • verkeersbesluit 1, betreffende de verkeersmaatregelen die nodig zijn in verband met de lokale wijzigingen zoals genoemd onder a);

 • verkeersbesluit 2, betreffende de verkeersmaatregelen die nodig zijn in verband met de lokale wijzigingen zoals genoemd onder b);

 • verkeersbesluit 3, betreffende de verkeersmaatregelen die nodig zijn in verband met de lokale wijzigingen zoals genoemd onder c);

 • verkeersbesluit 4, betreffende de verkeersmaatregelen die nodig zijn in verband met de lokale wijzigingen zoals genoemd onder d);

 • in elk van deze vier verkeersbesluiten voor zover van toepassing per modaliteit wordt ingegaan op de gevolgen van de te nemen maatregelen en de verkeersmaatregelen die worden ingesteld;

 • dit specifieke verkeersbesluit het bovengenoemde verkeersbesluit 4 betreft en derhalve betrekking heeft op het openstellen van de straten Raamsteeg en Kruitschip ter waarborging van de lokale bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden;

Raamsteeg en Kruitschip – tijdelijke openstelling voor gemotoriseerd verkeer

Overwegende dat:

 • de daadwerkelijke bouw van de nieuwe parkeergarage Garenmarkt, zijnde fase 2, vanaf mei/juni 2017 van start gaat en zal duren tot medio 2019 of zoveel langer als nodig is totdat de bouw van de parkeergarage is afgerond;

 • het kunnen uitvoeren van de benodigde bouwwerkzaamheden gedurende deze periode vergt dat (delen van) wegen fysiek afgesloten moeten worden;

 • het in deze gaat om het fysiek afsluiten van de volgende (delen van) wegen:

 • het huidige parkeerterrein Garenmarkt;

 • de huidige rijbaan van de Garenmarkt voor zover gelegen tussen Levendaal (west) en Raamsteeg;

 • delen van Levendaal (west), gelegen tussen Garenmarkt en Korevaarstraat, zodanig dat dit gedeelte van de Levendaal een doodlopende weg wordt welke enkel vanaf het westen ingereden kan worden;

 • delen van de Raamsteeg, gelegen tussen Garenmarkt en Korevaarstraat, zodanig dat dit een doodlopende weg wordt welke enkel vanaf het westen ingereden kan worden;

 • het gedeelte van de Korevaarstraat gelegen tussen Cathrijnestraat en het kruispunt Raamsteeg / Levendaal. Hierbij dient genoemd te worden dat de toekomstige in- en uitrit van de nieuwe parkeergarage in de Korevaarstraat (zuid) komt te liggen, welke vanuit het zuiden (Lammenschansweg) te bereiken is. In verband hiermee wordt de huidige doorgang vanaf Levendaal richting Geregracht via de Korevaarstraat (zuid) in de toekomstige situatie permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;

 • bovengenoemde afsluitingen worden ingesteld middels het plaatsen van bouwhekken in combinatie met het instellen van geslotenverklaringen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee;

 • enkel werkverkeer van bovengenoemde geslotenverklaringen en afsluitingen wordt uitgezonderd, zodat dit verkeer van en naar het werkterrein kan rijden;

 • een aandachtspunt met betrekking tot het bovenstaande bestaat uit het feit dat de Garenmarkt voorzag in de doorgaande noord-zuid verbinding aan de westzijde van het parkeerterrein, welke nu als gevolg van de afsluitingen tijdelijk komt te vervallen;

 • het vanuit het oogpunt van bereikbaarheid dan ook wenselijk wordt geacht om een alternatieve noord-zuid verbinding langs de Garenmarkt beschikbaar te stellen aan het verkeer;

 • de parallelweg Kruitschip hiertoe geschikt gemaakt wordt voor tweerichtingsverkeer en tevens voor het gemotoriseerd verkeer wordt opengesteld door de huidige fysieke afsluitingen in de vorm van paaltjes in het wegdek te verwijderen;

 • aanvullend hierop ook de fysieke afsluitingen in de Raamsteeg, ter hoogte van het kruispunt met de straat Kruitschip, worden opgeheven, zodat het mogelijk is via de Raamsteeg en Kruitschip richting Steenschuur te rijden;

 • voorts wordt onderzocht of het tijdelijk wijzigen van het huidige eenrichtingsregime op de Steenschuur-Noord kan bijdragen tot een verdere waarborging van de lokale bereikbaarheid tijdens de bouwwerkzaamheden;

 • hiertoe een separaat verkeerbesluit in procedure zal worden gebracht indien deze maatregel haalbaar en wenselijk wordt geacht;

 • het aanpassen en openstellen van de parallelweg Kruitschip voorts tot voordeel heeft dat de parkeerstrook ten westen van de (afgesloten) rijbaan van de Garenmarkt toegankelijk wordt gemaakt vanaf Kruitschip, zodat de 22 parkeervakken die hier liggen gehandhaafd kunnen worden;

Kruitschip – instellen stilstaanverbod

Overwegende dat:

 • het openstellen van het Kruitschip tot doel heeft om tijdens de werkzaamheden een alternatieve noord-zuid route in stand te houden;

 • het hierbij, gezien de beperkte breedte van het Kruitschip, niet wenselijk wordt geacht dat bestuurders met hun voertuig gaan stilstaan op de rijbaan dan wel hun voertuig op de rijbaan parkeren;

 • dit namelijk direct zou leiden tot verkeershinder, hetgeen vanuit het oogpunt van het waarborgen van de lokale bereikbaarheid, doorstroming van het verkeer en veiligheid niet wenselijk wordt geacht;

 • het ter voorkoming van dergelijke situaties dan ook wenselijk wordt geacht om in de straat Kruitschip een verbod om stil te staan in te stellen, waaruit meteen ook volgt dat het verboden is hier op de rijbaan te parkeren;

Afstemming met nood- en hulpdiensten

Overwegende dat:

 • alle in dit verkeersbesluit omschreven maatregelen, alsook de op de bijbehorende tekening weergegeven tijdelijke verkeerssituatie, zijn besproken en afgestemd met de nood- en hulpdiensten zodat in geval van calamiteiten een snelle aanrijroute kan worden gewaarborgd;

 • dat gezien het voorgaande en het gestelde in artikel 21 van het BABW juncto artikel 2 Wvw 1994 kan worden opgemerkt dat het nemen van de onderhavige verkeersmaatregelen strekt tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke in haar schrijven van 8 augustus 2016 met kenmerk 08082016-4 een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen;

 • dat de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden en binnen de bebouwde kom van die gemeente zijn gelegen;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

BESLUITEN:

 • 1.

  de route Raamsteeg – Kruitschip – Steenschuur open te stellen voor verkeer in twee rijrichtingen door het verwijderen van de huidige paaltjes in het wegdek op de volgende locaties:

 • a)

  de paaltjes in het wegdek van Kruitschip, ter hoogte van het kruispunt met de Raamsteeg;

 • b)

  de paaltjes in het wegdek van Kruitschip, ter hoogte van het kruispunt met de Steenschuur;

 • c)

  de paaltjes in het wegdek van de Raamsteeg, ter hoogte van het kruispunt met Kruitschip;

 • 1.

  door het plaatsen van borden model E2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 een stilstaanverbod in te stellen aan weerszijden van de straat Kruitschip;

 • 2.

  de onder punt 1 en 2 van dit besluit genoemde maatregelen voor de periode van ruim 2 jaar van kracht te laten zijn, vanaf mei/juni2017 tot en met uiterlijk medio 2019, of zoveel langer als nodig is totdat de bouw van de nieuwe parkeergarage Garenmarkt afgerond is;

 • 3.

  de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening.

Leiden, 11 augustus 2016,

burgemeester en wethouders van Leiden,

namens dezen,

A.H. Karbet

Teamleider Ontwerp en Mobiliteit

Zienswijzeprocedure

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatcourant hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp verkeersbesluit – tijdelijke openstelling Raamsteeg/Kruitschip’. Een mondelinge zienswijze is mogelijk na afspraak via tel (071) 516 7751.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in het definitieve besluit van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit.

Naar boven