Gemeente Leiden, verkeersbesluitproject parkeergarage Garenmarkt, tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met wijzigen parkeersituatie

Logo Leiden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

Gelet op:

 • artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994), ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 • de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit;

 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990);

 • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW);

Aanleiding verkeersbesluit

Overwegende dat:

 • de historische binnenstad van Leiden een bestemming is waar jaarlijks vele bezoekers uit zowel binnen- als buitenland naartoe komen, enerzijds om de vele historische, monumentale panden en musea te bezoeken en anderzijds om te winkelen bij de vele winkels die de binnenstad rijk is;

 • een aandachtspunt echter wordt gevormd door het feit dat zowel ondernemers, bezoekers als bewoners van Leiden de huidige parkeermogelijkheden in de omgeving van de Binnenstad als onvoldoende kwalificeren;

 • mede in verband hiermee in de handleiding “Verder met de Binnenstad”, welke voortvloeit uit de structuurvisie 2025 van de gemeente, drie locaties zijn opgenomen waar ondergrondse parkeergarages gerealiseerd kunnen worden: de Kaasmarkt, de Lammermarkt en de Garenmarkt;

 • goede parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn om de belangrijkste doelstellingen van het Programma Binnenstad te realiseren: meer bezoekers naar de binnenstad trekken, die het bezoek aan Leiden hoog waarderen en meer besteden waardoor de lokale economie gestimuleerd wordt;

 • goed bereikbare parkeervoorzieningen daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan het Programma Bereikbaarheid, aangezien de aanwezigheid van dergelijke parkeervoorzieningen zal resulteren in minder zoekverkeer in en om de binnenstad, met als positief resultaat: een lagere belasting van het lokale wegennetwerk, een verbetering van de verkeersveiligheid, een verbetering van de luchtkwaliteit en een rustiger verkeersbeeld ter plaatse. Allen punten waardoor een bezoek aan de binnenstad een prettiger ervaring wordt;

 • het college, gelet op het voorgaande, is overeengekomen om 950 extra parkeerplaatsen in de binnenstad te realiseren, in de vorm van ondergrondse parkeergarages;

 • de gemeente in het kader van het voorgaande recentelijk opdracht heeft verleend aan het consortium Dura Vermeer – Besix om ter hoogte van de Garenmarkt een nieuwe ondergrondse parkeergarage met een parkeercapaciteit van 425 parkeerplaatsen te gaan bouwen: de parkeergarage Garenmarkt ;

Parkeergarage Garenmarkt: gefaseerde bouw & uitgangspunten verkeer

Overwegende dat:

 • de bouw van de parkeergarage Garenmarkt in maart 2017 van start gaat en de nieuwe parkeergarage naar verwachting medio 2019/begin 2020 gereed is voor gebruik ;

 • het wenselijk wordt geacht dat de ( verkeers )hinder die de bouwwerkzaamheden met zich meebrengt tot een minimum beperkt wordt;

 • in dat verband een aantal uitgangspunten wordt gehanteerd, waarvan de belangrijkste ten aanzien van het verkeer zijn dat:

  • a)

   de omgeving van de Garenmarkt tijdens de realisatie goed bereikbaar blijft;

  • b)

   de omgeving van de Garenmarkt tijdens de realisatie veilig blijft;

  • c)

   de hoofdroute tussen de Breestraat en Lammenschansweg (via omleiding Korevaarstraat – Levendaal – Oranjeboomstraat - Geregracht ) tijdens de bouw beschikbaar blijft voor gemotoriseerd verkeer in twee rijrichtingen;

  • d)

   de onder c) genoemde hoofdroute ook voor voetgangers en fietsers beschikbaar blijft, evenals de noord-zuidroute (en vice versa) via de Korevaarstraat;

  • e)

   de inrichting in en rondom het bouwterrein moet voldoen aan de eisen van de hulpdiensten, zodat deze in geval van calamiteiten snel ter plaatse kunnen zijn dan wel snel door het gebied kunnen rijden;

  • f)

   Tijdens de bouw minimaal 27 parkeerplaatsen en 7 laad- en losplaatsen in stand gehouden worden;

 • de realisatie van de parkeergarage Garenmarkt gelet op het voorgaande gefaseerd gaat plaatsvinden teneinde de ( verkeers )hinder voor de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken;

 • de werkzaamheden aan de parkeergarage Garenmarkt in dat verband zijn opgedeeld in de volgende hoofdfasen:

 • 1. (maart – mei/juni 2017): voorbereidingsfase waarin de inrichting van het benodigde bouwterrein op het terrein van de Garenmarkt plaatsvindt en kabels, leidingen en riolering in de omgeving worden verlegd en/of vernieuwd. Hiertoe moeten ook een aantal verkeerssituaties in de omgeving van de Garenmarkt worden aangepast, waaronder het opheffen van een deel van de parkeerplaatsen (voor de duur van het gehele project);

 • 2. (mei/juni 2017 – medio 2019): hoofdbouwfase waarin de parkeergarage en in- en uitrit (gelegen in de Korevaarstraat) gebouwd wordt;

 • 3. (medio 2019): afbouw parkeergarage en inrichting definitieve situatie (omgeving) Garenmarkt;

 • 4. (medio 2019 – uiterlijk maart 2020):ingebruikname parkeergarage;

 • per fase een gedetailleerd verkeersplan is gemaakt waarin beschreven wordt welke (tijdelijke) verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn om de in die fase noodzakelijke (bouw)werkzaamheden te kunnen uitvoeren met een minimale impact voor de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid ter plaatse;

Parkeergarage Garenmarkt: verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten

Overwegende dat:

 • het inrichten van het benodigde bouwterrein voor de realisatie van de nieuwe parkeergarage Garenmarkt vergt dat een aantal bestaande verkeerssituaties in de directe omgeving van de Garenmarkt tijdelijk moet worden gewijzigd voor de duur van de bouwwerkzaamheden;

 • het veelal gaat om tijdelijke verkeersmaatregelen die korter dan 4 maanden duren, waarvoor geen verkeersbesluit genomen hoeft te worden, maar waarover wel gecommuniceerd zal worden richting de omgeving;

 • daarnaast ook een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld moet worden die langer dan 4 maanden duren dan wel een grote impact op de lokale verkeersstromen hebben, waarvoor een verkeersbesluit noodzakelijk wordt geacht, waaronder:

  • a)

   het opheffen van het huidige parkeerterrein Garenmarkt en een deel van de parkeerplaatsen in de omgeving van de Garenmarkt, inclusief het tijdelijk instellen van alternatieve parkeer- en laad-/ en losplaatsen;

  • b)

   o p het moment dat de bouwwerkzaamheden aan de garage plaatsvinden, wordt verkeer om het werkterrein geleid via de omleidingsroute Korevaarstraat (noord) – Levendaal (midden) – Oranjeboomstraat – Geregracht (en vice versa) en de Korevaarstraat (zuid) afgesloten. Zonder aanvullende maatregelen zou dit betekenen dat de Korevaarstraat (zuid) en de Cathrijnestraat niet langer te bereiken zijn, aangezien aan de zuidzijde van de Korevaarstraat een geslotenverklaring voor motorvoertuigen (uitgezonderd taxi’s en lijnbussen) van kracht is. Derhalve wordt deze geslotenverklaring opgeheven. Daarnaast wordt op de Korevaarstraat (noord), ter hoogte van huisnummer 8, vanaf (deel)fase 1c een voetgangersoversteekplaats op de rijbaan aangebracht, zodat voetgangers de Korevaarstraat op een duidelijk herkenbare locatie veilig kunnen oversteken;

  • c)

   het inrichten van het werkterrein, waartoe het huidige parkeerterrein Garenmarkt, de rijbaan van de Garenmarkt en delen van de Korevaarstraat (zuid), tussen Geregracht en Raamsteeg, Raamsteeg en Levendaal (west) fysiek worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting wordt zodanig ingericht dat de Cathrijnestraat bereikbaar blijft en voor langzaam verkeer worden tijdelijke loop-/fietsroutes aangelegd;

  • d)

   openstellen van het Kruitschip en de Raamsteeg voor bestemmingsverkeer op het moment dat de bouw van de garage (fase 2) plaatsvindt. Dit met als doel om de bereikbaarheid van de bestemmingen ten westen van het werkterrein te waarborgen , aangezien de rijbaan van de Garenmarkt niet bruikbaar is en onderdeel uitmaakt van het werkterrein;

 • het ter waarborging van de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid ter plaatse wenselijk is om verkeersmaatregelen in te stellen waarmee het verkeer ter hoogte van en gedurende elk van de bovengenoemde gewijzigde situaties wordt geregeld;

 • het verder vanuit administratief oogpunt wenselijk wordt geacht om voor elk van de bovengenoemde vier te wijzigen verkeerssituaties een separaat verkeersbesluit op te stellen;

 • in dat verband in totaal vier verkeersbesluiten zijn opgesteld, te weten:

 • verkeersbesluit 1, betreffende de verkeersmaatregelen die nodig zijn in verband met de lokale wijzigingen zoals genoemd onder a);

 • verkeersbesluit 2, betreffende de verkeersmaatregelen die nodig zijn in verband met de lokale wijzigingen zoals genoemd onder b);

 • verkeersbesluit 3, betreffende de verkeersmaatregelen die nodig zijn in verband met de lokale wijzigingen zoals genoemd onder c);

 • verkeersbesluit 4, betreffende de verkeersmaatregelen die nodig zijn in verband met de lokale wijzigingen zoals genoemd onder d);

 • in elk van deze vier verkeersbesluiten voor zover van toepassing per modaliteit wordt ingegaan op de gevolgen van de te nemen maatregelen en de verkeersmaatregelen die worden ingesteld;

 • dit specifieke verkeersbesluit het bovengenoemde verkeersbesluit 1 betreft en derhalve betrekking heeft op de parkeerfaciliteiten die in het kader van de bouwwerkzaamheden tijdelijke worden opgeheven en/of gewijzigd;

Opheffen / wijzigen parkeervoorzieningen omgeving Garenmarkt

Overwegende dat:

 • de ligging van de huidige parkeervoorzieningen en de wijze waarop deze wijzigen als gevolg van de bouwwerkzaamheden aan de nieuwe parkeergarage Garenmarkt te zien zijn op de bij dit verkeersbesluit behorende tekeningen (zie de kop van het verkeersbesluit voor tekeningnummers);

 • in de huidige situatie de volgende parkeervoorzieningen op en om het parkeerterrein aan de Garenmarkt liggen:

Locatie

Soort parke er faciliteit

Aantal parkeerplaatsen

Parkeerterrein Garenmarkt

Betaald parkeren

120 parkeerplaatsen

Weerszijden Garenmarkt

Vergunningparkeren

33 parkeerplaatsen

Levendaal (west)

Laad- en losplaats

3 laad- en losplaatsen

Levendaal (west)

Gehandicaptenparkeerpl.

3 parkeerplaatsen

Raamsteeg

Laad- en losplaats

3 laad- en losplaatsen

Levendaal (midden)

Laad- en losplaats

1 laad- en losplaats

Korevaarstraat (zuid)

Laad- en losplaats

2 laad- en losplaatsen

Korevaarstraat (zuid)

Halteplaats touringbus

2 halteplaatsen

Korevaarstraat (zuid)

Vergunningparkeren

7 parkeerplaatsen

Korevaarstraat thv Hoogvliet

Halteplaats touringbus

1 halteplaats

 • een deel van de bovenvermelde parkeerfaciliteiten tijdens de bouwwerkzaamheden komt te vervallen, omdat (delen van) de betreffende wegen dan onderdeel uitmaken van het werkterrein dat nodig is om de bouw van de nieuwe parkeergarage Garenmarkt mogelijk te maken;

 • hierbij getracht is om parkeerfaciliteiten die komen te vervallen waar mogelijk op een alternatieve locatie weer (tijdelijk) in te stellen, zodat de (parkeer)overlast als gevolg van de werkzaamheden tot een minimum wordt beperkt;

 • dit verkeersbesluit betrekking heeft op de gewijzigde parkeersituatie zoals deze vanaf fase 2 van de werkzaamheden, dus vanaf de start van de daadwerkelijke bouw van de garage, van kracht zal zijn tot uiterlijk 1 maart 2020;

 • dit te maken heeft met het feit dat dit wijzigingen betreffen die langer dan 4 maanden van kracht zullen zijn, terwijl in fase 1 van de werkzaamheden verschuivingen van parkeerplaatsen / wijzigingen in parkeeraanbod zullen plaatsvinden die kortstondig van kracht zullen zijn;

 • hierbij genoemd dient te worden dat wijzigingen in het parkeeraanbod reeds zullen aanvangen vanaf (deel)fase 1a van de werkzaamheden, vanaf medio februari/maart 2017;

 • vanaf (deel)fase 1a namelijk twee parkeerplaatsen komen te vervallen in de Korevaarstraat en vanaf (deel)fase 1c zijn dit 12 parkeerplaatsen;

 • tijdens fase 2 en 3 van de werkzaamheden sprake zal zijn van de volgende gewijzigde parkeersituatie in en om de Garenmarkt:

Locatie

Soort parkeerfaciliteit

Aantal parkeerplaatsen

Parkeerterrein Garenmarkt

Betaald parkeren

0 parkeerplaatsen

Weerszijden Garenmarkt

Vergunningparkeren

22 parkeerplaatsen

Levendaal (west)

Laad- en losplaats

0 laad- en losplaatsen

Levendaal (west)

Gehandicaptenparkeerpl.

0 parkeerplaatsen

Raamsteeg

Laad- en losplaats

3 laad- en losplaatsen

Levendaal (midden)

Laad- en losplaats

1 laad- en losplaats

Korevaarstraat naast pand Levendaal nr. 16

Laad- en losplaats

1 laad- en losplaats

Korevaarstraat (zuid)

Laad- en losplaats

2 laad- en losplaatsen

Korevaarstraat (zuid)

Halteplaats touringbus

0 halteplaatsen

Korevaarstraat (zuid)

Vergunningparkeren

5 parkeerplaatsen

Korevaarstraat thv Hoogvliet

Halteplaats touringbus

0 halteplaatsen

 • bovengenoemde tijdelijke situatie wordt bewerkstelligd door het doorvoeren van de volgende (tijdelijke) wijzigingen:

 • het opheffen van het gehele parkeerterrein Garenmarkt, aangezien dit als werkterrein wordt ingericht. Een alternatieve locatie voor betaald parkeren is de nabijgelegen parkeergarage Hoogvliet met 340 parkeerplaatsen;

 • het opheffen van de 12 parkeerplaatsen voor vergunningparkeren aan de oostzijde van de rijbaan van de Garenmarkt en het realiseren van een extra parkeervak aan de westzijde;

 • het opheffen van de drie laad- en losplaatsen aan de zuidzijde van de straat Levendaal (west);

 • het opheffen van de drie gehandicaptenparkeerplaatsen aan de noordzijde van de straat Levendaal (west). Een alternatieve gehandicaptenparkeerplaats wordt voor start bouw in de nabije omgeving gerealiseerd. De behoefte en mogelijke locatie voor twee alternatieve gehandicaptenparkeerplaatsen in de nabije omgeving wordt verder onderzocht;

 • het instellen van een nieuwe laad- en losplaats aan de westzijde van de Korevaarstraat, gelegen direct ten noorden van het kruispunt met de straat Levendaal;

 • het opheffen van de huidige twee laad- en losplaatsen aan de westzijde van de Korevaarstraat en in plaats daarvan twee nieuwe laad- en losplaatsen instellen direct ten zuiden daarvan, op de locatie waar nu twee parkeerplaatsen voor vergunningparkeren liggen. De betreffende twee parkeerplaatsen voor vergunningparkeren komen als gevolg hiervan te vervallen;

 • het opheffen van de halteplaatsen voor touringbussen langs de Korevaarstraat. De gemeente zal zorgdragen voor een alternatieve locatie waar touringbussen kunnen halteren;

 • in dit verkeerbesluit, gelet op het voorgaande, enkel wordt besloten tot het instellen dan wel opheffen van de laad- en losplaatsen, halteplaatsen voor bussen en gehandicaptenvoertuigen, aangezien hiervoor conform artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit nodig is;

 • deze maatregelen van kracht zullen zijn tot het moment dat de nieuwe parkeergarage Garenmarkt gereed is en de tijdelijke omstandigheden voorbij zijn;

 • hierbij genoemd dient te worden dat op dit moment nog niet bekend is hoe de definitieve inrichting van de omgeving van de nieuwe parkeergarage Garenmarkt eruit zal zien en derhalve nog niet met zekerheid aangegeven kan worden of parkeervoorzieningen die nu tijdelijk worden opgeheven nog terugkomen;

 • de gemeente Leiden namelijk nog werkt aan de plannen voor de definitieve maaiveldinrichting van de Garenmarkt en omgeving;

Afstemming met nood- en hulpdiensten

Overwegende dat:

 • alle in dit verkeersbesluit omschreven maatregelen, alsook de op de bijbehorende tekening weergegeven tijdelijke verkeerssituatie, zijn besproken en afgestemd met de nood- en hulpdiensten zodat in geval van calamiteiten een snelle aanrijroute kan worden gewaarborgd;

 • dat gezien het voorgaande en het gestelde in artikel 21 van het BABW juncto artikel 2 Wvw 1994 kan worden opgemerkt dat het nemen van de onderhavige verkeersmaatregelen strekt tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke in haar schrijven van 8 augustus 2016 met kenmerk 08082016-1 een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen;

 • dat de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden en binnen de bebouwde kom van die gemeente zijn gelegen;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

BESLUITEN:

 • 1.

  door het verwijderen van de borden model E8d van Bijlage 1 van het RVV 1990 de navolgende halteplaatsen voor touringbussen op te heffen:

 • a)

  de halteplaats aan de westzijde van de Korevaarstraat, gelegen direct ten noorden van het kruispunt met de Raamsteeg;

 • b)

  de halteplaats aan de westzijde van de Korevaarstraat, gelegen direct ten zuiden van het kruispunt met de Raamsteeg;

 • c)

  de halteplaats aan de oostzijde van de Korevaarstraat, gelegen direct ten zuiden van het kruispunt met de straat Levendaal;

 • 1.

  door het verwijderen van de borden model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de drie gehandicaptenparkeerplaatsen aan de noordzijde van de straat Levendaal, gelegen ter hoogte van het pand met huisnummer 14, op te heffen;

 • 2.

  door het verwijderen van de borden model E7 van Bijlage 1 van het RVV de navolgende laad- en losplaatsen op te heffen:

 • a)

  de drie laad- en losplaatsen aan de zuidzijde van de straat Levendaal, gelegen ter hoogte van het pand met huisnummer 14;

 • b)

  de twee laad- en losplaatsen aan de westzijde van de Korevaarstraat, gelegen ter hoogte van het pand Korevaarstraat 19;

 • 1.

  door het plaatsen van borden model E7 van Bijlage 1 van het RVV:

 • a)

  twee laad- en losplaatsen in te stellen aan de westzijde van de Korevaarstraat, gelegen ter hoogte van Korevaarstraat huisnummer 41;

 • b)

  een laad- en losplaats in te stellen aan de westzijde van de Korevaarstraat, gelegen direct ten noorden van het kruispunt met de straat Levendaal, naast het pand Levendaal 16;

 • 1.

  de onder punt 1 tot en met 4 van dit besluit genoemde maatregelen voor de periode van ongeveer 3 jaar van kracht te laten zijn, vanaf februari/maart 2017 tot en met uiterlijk maart 2020, of zoveel langer als nodig is totdat de bouw van de nieuwe parkeergarage Garenmarkt afgerond is;

 • 2.

  de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening.

Leiden, 11 augustus 2016 

burgemeester en wethouders van Leiden,

namens dezen,

A.H. Karbet

Teamleider Ontwerp en Mobiliteit

Zienswijzeprocedure

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatcourant hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp verkeersbesluit – wijzigingen parkeersituatie Garenmarkt en omgeving’. Een mondelinge zienswijze is mogelijk na afspraak via tel (071) 516 7751.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in het definitieve besluit van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit.

Naar boven