Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2016, 4405Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld wijzigingsplan “Permanente bewoning Diekendaal”

Logo Gennep

Het college van burgemeesters en wethouders van Gennep heeft op 22 december 2015 het wijzigingsplan “Permanente bewoning Diekendaal” gewijzigd vastgesteld.

Inzage

Het college van burgemeesters en wethouders heeft naar aanleiding van een verzoek om de functieaanduiding wonen op de woningen Erfsebosweg 7 en 71 op te nemen bij de vaststelling wijzigingen aangebracht op de verbeelding en in de toelichting van het wijzigingsplan.

Het besluit van het college van burgemeesters en wethouders en het wijzigingsplan liggen met ingang van donderdag 04 februari 2016 tot en met donderdag 17 maart 2016 ter inzage. Het plan is te bekijken tijdens openingstijden bij de Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1 te Gennep. Voor inzage van het plan buiten openingstijden kan een afspraak gemaakt worden op telefoonnummer 0485-494141. Daarnaast is het wijzigingsplan raadpleegbaar en beschikbaar op de volgende wijzen:

 • 1.

  Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • 2.

  Digitaal (in de vorm van PDF-bestanden) op de gemeentelijke website www.gennep.nl onder het kopje ‘Veelgevraagde onderwerpen’ > bestemmingsplannen

De bronbestanden van het wijzigingsplan zijn digitaal beschikbaar op http://ro-online.robeheer.nl/0907/ Het identificatienummer van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.0907.WZ14045DIEKHEI -VA03

Beroep

Met ingang van vrijdag 05 februari 2016 tot en met donderdag 17 maart 2016 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van het college van burgemeesters en wethouders. Beroep kan worden ingesteld door:

 • 1.

  Een belanghebbende die op tijd een zienswijze tegen het eerdere ontwerpwijzigingsplan heeft ingediend;

 • 2.

  Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan in te dienen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening en inwerkingtreding

Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 18 maart 2016. Om dit te voorkomen kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzitter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen.