Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenStaatscourant 2016, 43763Ruimtelijke plannenBekendmaking bestemmingsplan ‘Hyacintenlaan 1, Warmond’ gewijzigd vastgesteld

Logo Teylingen

Digitale naam plan: NL.IMRO.1525.BP2015WAR10015-0401

De gemeenteraad heeft op 30 juni 2016 het bestemmingsplan ‘Hyacintenlaan 1, Warmond’ gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen.

Toelichting

Het geldende bestemmingsplan staat de bouw van de woning niet toe. Met dit nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk om op dit perceel een vrijstaande woning te bouwen.

Ter inzage

Het raadsbesluit van 30 juni 2016 met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Hyacintenlaan 1 Warmond, met daarin opgenomen de ingebrachte (inspraak)reacties en de weerlegging van de zienswijzen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan alsmede enkele ambtshalve aanpassingen (zie Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid) liggen van donderdag 18 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim.

Inzien

De digitale versie van dit vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op www.teylingen.nl onder– ‘Bouwen en verbouwen’ – ‘Bestemmingsplannen’- ‘Bestemmingsplannen en projecten’ – ‘Warmond’ – ‘bestemmingsplan Hyacintenlaan 1, Warmond’ vindt u een link naar het digitaal vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Beroep tegen het vaststellingsbesluit van 30 juni 2016

Van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 is het instellen van beroep mogelijk voor:

• Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht;

• Belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

• Iedere belanghebbende van de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag 30 september 2016 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Richard Rietveld via telefoonnummer 14 0252 of stuurt u een e-mail naar r.rietveld@teylingen.nl.