Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2016, 43351VergunningenBESLUIT VASTSTELLING HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER DE BODDE 2 BITGUM

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat zij op 9 augustus 2016 het besluit hebben genomen hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen. Het betreft een waarde van 53 dB ten behoeve van de bouw van een bedrijfswoning aan De Bodde 2 te Bitgum. Aan dit besluit ligt een akoestisch onderzoek ten grondslag.

Rechtsbescherming

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend en er staat dan ook geen bezwaar of beroep tegen het besluit open.