Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2016, 43172Vergunningen

Bekendmaking Tracébesluit A16 Rotterdam, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 juni 2016 het Tracébesluit A16 Rotterdam getekend. Van 25 augustus tot en met 6 oktober 2016 ligt het Tracébesluit ter inzage.

Achtergrond

De Rotterdamse regio kampt met aanzienlijke bereikbaarheidsproblemen. Daarnaast staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk, in het bijzonder de omgeving van de A13 bij Overschie, de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein en het onderliggende wegennet. Zonder maatregelen nemen deze problemen in de toekomst alsmaar verder toe. Daarom is in 2005 gestart met het project Rijksweg 13/16 Rotterdam.

Het Tracébesluit

In het Tracébesluit staat het wegontwerp in detail beschreven en wordt aangegeven welke maatregelen worden getroffen. Op hoofdlijnen ziet het tracé er als volgt uit: de nieuwe A16 Rotterdam verbindt de A13 ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport met de A16 en de A20 ter hoogte van het knooppunt Terbregseplein. Tussen Rotterdam The Hague Airport en de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt de nieuwe weg gecombineerd aangelegd met de N209 (Doenkade). Ter hoogte van de Bergweg Zuid buigt de weg af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein. Tussen de Bergweg Zuid en tot voorbij de Rotte, in het Lage Bergse Bos, ligt de weg in een ten opzichte van het maaiveld halfverdiepte tunnel.

De maximaal toegestane rijsnelheid op de weg wordt 100 km/uur.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit

Van 25 september tot en met 5 november 2015 heeft het Ontwerptracébesluit A16 ter inzage gelegen. Betrokken overheden, omwonenden en anderen konden daarop hun zienswijze indienen. Bij de vaststelling van het Tracébesluit is een aantal optimalisaties uitgevoerd en zijn aanvullende maatregelen opgenomen. Zo komt de landtunnel in het Lage Bergse Bos vier meter lager te liggen en is de tunnelmond in het Terbregseveld verder naar het zuiden verlegd. Ook is in het Tracébesluit een 16 meter breed recreaduct tussen de Vlinderstrik en het Schiebroeksepark opgenomen en is een aantal extra geluidsmaatregelen toegevoegd. Deze extra geluidsmaatregelen worden bekostigd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam. Deze maatregelen dragen bij aan de ambitie ‘Saldo-nul’ van de gemeenten Rotterdam en Lansingerland.

In de Nota van Wijzigingen bij het Tracébesluit vindt u een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen en optimalisaties.

De procedure

Voor de aanleg en aanpassing van rijkswegen moet op basis van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht een wettelijke procedure worden doorlopen. Onderdeel van deze procedure is dat u van 25 september tot en met 5 november 2015 uw zienswijze hebt kunnen indienen op het ontwerptracébesluit. Tegen het nu vastgestelde Tracébesluit is het mogelijk beroep in te stellen. Op dit Tracébesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Deze wet beoogt besluitvormingsprocedures van infrastructurele projecten en bouwprojecten te versnellen en te vereenvoudigen.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, kunnen van 26 augustus tot en met 6 oktober 2016 beroep instellen tegen het Tracébesluit door het indienen van een beroepschrift. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht.

U kunt uw beroepschrift indienen bij:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Digitaal beroep instellen is uitsluitend mogelijk voor burgers.

Op het Tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Bij het beroepschrift moet u vermelden dat het is gericht tegen het ‘Tracébesluit A16 Rotterdam’ en dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Informatie over de precieze eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, vindt u op www.platformparticipatie.nl.

Dit geldt ook voor informatie over het aanvragen van een voorlopige voorziening. Er zijn kosten (griffierechten) verbonden aan een gang naar de rechter. Actuele informatie hierover vindt u op: www.raadvanstate.nl/onze-werkwijze/bestuursrechtspraak/ruimtelijke-ordeningskamer.html.

Waar kunt u het Tracébesluit inzien?

U kunt het Tracébesluit, inclusief bijlagen van 25 augustus tot en met 6 oktober 2016 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag;

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, Rotterdam;

  • Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag;

  • Stadhuis Rotterdam, Coolsingel 40, Rotterdam;

  • Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek;

  • Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Maasboulevard 123, Rotterdam;

  • Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, Delft.

De stukken zijn ook digitaal te vinden op: http://www.platformparticipatie.nl/a16rotterdam.

Wanneer u het akoestische (3D-)model behorende bij het geluidsonderzoek wilt inzien, kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat. Dit kan door te bellen met de projectorganisatie via telefoonnummer 088 797 05 62 of door het sturen van een e-mail naar: A16Rotterdam@rws.nl.

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat bewoners en andere belanghebbenden goed worden geïnformeerd over de besluitvorming en de toekomstige aanleg van de A16 Rotterdam. Daarom organiseert Rijkswaterstaat drie informatiebijeenkomsten:

  • donderdag 1 september 2016: Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1 te Bergschenhoek;

  • maandag 5 september 2016: Kerkelijk centrum Open Hof, Hesseplaats 441 te Rotterdam (Ommoord);

  • woensdag 7 september 2016: Lommerrijk, Straatweg 99 te Rotterdam.

De informatiebijeenkomsten zijn op basis van vrije inloop. Dat houdt in dat u op elk moment tussen 16.00 uur en 21.00 uur kunt binnenlopen. Op de informatiebijeenkomsten zijn deskundigen van Rijkswaterstaat aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Vragen?

Uitgebreide informatie over het Tracébesluit vindt u op: http://www.platformparticipatie.nl/a16rotterdam.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u eveneens terecht op http://www.a16rotterdam.nl en op de algemene website van Rijkswaterstaat: www.rijkswaterstaat.nl. Met vragen kunt u gratis bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002. Een e-mail sturen kan ook: A16Rotterdam@rws.nl.

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via telefoonnummer 070 456 89 99.