Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2016, 42743Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Herenweg 151 Rijnsaterwoude (WP20150003) gecoördineerd met ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van acht woningen – Herenweg 147, 147 a t/m h Rijnsaterwoude (W20140247)

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge artikel 3.8 j° 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Herenweg 151 Rijnsaterwoude’ (met zaaknummer WP20150003) gecoördineerd met de ontwerpomgevingsvergunning (met zaaknummer W20140247) met ingang van donderdag 11 augustus 2016 t/m woensdag 21 september 2016 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Inzage is mogelijk gedurende de openingstijden of op afspraak. Tevens kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO code NL.IMRO.1884.BPHERENWEG151-ONT1 en via onze website, www.kaagenbraassem.nl.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken. De zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. De gemeenteraad zal degenen die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, in de gelegenheid stellen een nadere mondelinge toelichting te geven.

De zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.

Het bestemmingsplan is opgesteld op aanvraag en betreft een bestemmingsplanwijziging voor de realisatie van acht woningen en het wijzigen van de bestemming Kantoor naar Wonen en/of Wonen/Werken aan de Herenweg 151 te Rijnsaterwoude.

De ontwerpomgevingsvergunning, voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan, behorende bij het bestemmingsplan betreft het bouwen van acht woningen op het perceel Herenweg 147, 147a t/m 147f en 147h te Rijnsaterwoude (toekomstige nummeraanduidingen).

Terzake het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning heeft de Gemeenteraad ex artikel 3.30 Wro op 12 oktober 2015 een coördinatiebesluit genomen inhoudende dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd in procedure worden gebracht. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met of een van onze klantadviseurs, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl.