Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2016, 42663Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplanzonder zienswijzen

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend dat in de vergadering van 24 mei 2016 is besloten om het volgende wijzigingsplan vast te stellen:

Het wijzigingsplan Luttik Cie 1 met nummer NL.IMRO.0396.WPLuttikCie1-VA01 voor het omzetten van de agrarische bestemming naar de bestemming “overig-tuinderswoning”.

Inzage

Vanaf 10 augustus 2016 liggen het collegebesluit, het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis of via de websites www.heemskerk.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Be roep

Belanghebbenden kunnen tegen het vastgestelde wijzigingsplan Luttik Cie 1 gedurende de inzage termijn beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U dient aan te tonen dat u redelijkerwijs niet in staat was eerder uw zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders.

Nadere inlichtingen: telefoonnummer 14 0251 of via de website www.heemskerk.nl.