Verkeersbesluit “gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Majoorwerf 52, Zoutelande”

Logo Veere

Burgemeester en wethouders van Veere

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap.

Eind september 2015 vroeg de heer Heij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan nabij de woning Majoorwerf 52, te Zoutelande.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Overwegende:

 • dat de heer Heij, wonende in de Majoorwerf te Zoutelande, verzocht heeft om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen, in de directe omgeving van de ingang van de woning;

 • dat in de directe omgeving van de woning geen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar zijn;

 • dat de Majoorwerf binnen de bebouwde kom ligt van Zoutelande en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Veere en de gemeente derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit;

en dat de heer Heij:

 • over een geldige gehandicaptenparkeerkaart beschikt;

 • zijn handicap van die mate is dat het gewenst is dat hij nabij zijn woning een gereserveerde parkeerplaats heeft;

 • aangewezen is op vervoer per eigen auto;

 • aangewezen is op parkeren langs de openbare weg dichtbij de woning;

 • niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein of op terrein van een ander in de nabijheid. Voor het parkeren van kleine voertuigen is de tuin echter wel geschikt te maken. Hiervoor is niet gekozen, omdat; de openbare parkeerplaats aan de voorzijde van de woning ook bij deze optie vervalt en omdat de toegankelijkheid van de parkeerplaats op eigen terrein niet gegarandeerd is.

Het is dan ook gewenst om door het plaatsen van een bord model E06 van Bijlage 1 van het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’ met daaronder een onderbord met daarop het kentekennummer, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Majoorwerf 52 te Zoutelande in te richten;

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de functionaris BABW van de Regiopolitie Zeeland.

De bekendmaking van de terinzagelegging van het besluit heeft op 23 oktober 2015 plaatsgevonden in de Staatscourant.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om aan de Majoorstraat te Zoutelande ter hoogte van nummer 52 een parkeerplaats te reserveren door het plaatsen van bord model E06 van bijlage 1 van het 'Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990' met daaronder een onderbord met daarop het kentekennummer van de aanvraagster. Dit onder de voorwaarde dat als belanghebbende gedurende een langere periode geen gebruik maakt van de toegewezen gehandicaptenparkeerplaats of het motorvoertuig vervangt dit direct kenbaar maakt bij de gemeente Veere. De verkeersborden ter plaatse en de markering worden aangebracht conform de bijgesloten situatieschets behorende bij dit besluit. Dit besluit treedt direct na publicatie in werking.

Domburg, 20 oktober 2015

De burgemeester, de secretaris,

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: College van burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a. naam en adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d. de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Naar boven