Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertStaatscourant 2016, 41246Ruimtelijke plannenVOORAANKONDIGING partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert

Logo Mill en Sint Hubert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij voornemens zijn het bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert op onderdelen te herzien.

Deze zogenaamde partiële herziening is nodig omdat:

  • a.

    Het bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert op 7 juni 2012 is vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan zijn beroepen ingesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State (ABRS) heeft op 30-04-2014 uitspraak gedaan over de beroepen. Deze uitspraak geeft aanleiding tot aanpassingen;

  • b.

    In maart 2014 is de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant in werking getreden. Deze verordening bevat bepalingen gebaseerd op nieuw beleid, met name voor veehouderijen en mestbewerking. De bepalingen in het bestemmingsplan dienen op grond van artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening in overeenstemming te worden gebracht met de bepalingen in de provinciale verordening.

Een voorontwerp bestemmingsplan van deze partiële herziening is in voorbereiding. Een voorontwerp bestemmingsplan zal vanaf september 2016 ter inzage worden gelegd. Er zijn nu nog geen stukken beschikbaar. Omtrent het voornemen zullen dus geen stukken ter inzage worden gelegd. Tevens wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen. Er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.

Reacties kunnen uiteraard later in het proces wel kenbaar worden gemaakt, zodra een voorontwerp bestemmingsplan en later een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Over de exacte termijn van ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan en later het ontwerp bestemmingsplan wordt via afzonderlijke kennisgevingen nader bericht.

Wilt u meer weten over dit traject dan kunt u contact opnemen met Coen Oomens (team Ruimtelijke Ontwikkeling), telefoon 0485 – 460384, email coen.oomens@cgm.nl