Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Baarle-NassauStaatscourant 2016, 40848Ruimtelijke plannenVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN FORELLENVISVIJVER AAN DE GRENS

Logo Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad op 20 juli 2016 het bestemmingsplan Forellenvisvijver aan de grens ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een forellenvisvijver aan de Eindegoorweg/Grens te Baarle-Nassau.

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 26 april 2016 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Ook zijn er geen ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

 

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 2 augustus 2016 tot en met 12 september 2016 voor eenieder ter inzage bij de balie in het gemeentekantoor (Singel 1 te Baarle-Nassau), tijdens werkdagen van 9:00 uur tot 12:30 uur en op woensdagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 uur. Tevens is het plan raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website.

 

Tijdens bovengenoemde inzage termijn kan een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep is ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling tevens worden verzocht een voorlopige voorziening (schorsing) te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Het instellen van beroep is mogelijk voor een belanghebbende die:

- tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad;

- kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Forellenvisvijver aan de grens treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de genoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking tot dat op dat verzoek is beslist.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Klei van de gemeente Baarle-Nassau, tel.: 088-3821000.

Baarle-Nassau, 29 juli 2016

Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau.