Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumStaatscourant 2016, 40681VerkeersbesluitenVerkeersbesluit van burgemeester en wethouders d.d. 3augustus 2016

Logo Castricum

 

Betreft: Diverse verkeersbesluiten ten behoeve van reconstructie Geesterweg (kern A kersloot )

Motivering

In 2015/2016 heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden over de reconstructie van de Geesterweg (kern Akersloot). Op 15 maart 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitieve ontwerp vastgesteld. Voor de realisering hiervan zijn diverse verkeersbesluiten vereist:

 • 1.

  brug van rotonde Veldbloemenlaan naar De Tarp bestemmen als voetpad;

 • 2.

  verplaatsen van zebrapad van Strammerboogh naar voetgangersbrug naar Outerlant/Rembrandtschool;

 • 3.

  opheffen zebrapaden Raadhuisweg (verkeerslichten worden gehandhaafd) en Roemersdijk;

 • 4.

  regelen van voorrang voor fietsers op gehele rotonde Heer Derckplantsoen;

 • 5.

  bromfiets op de rijbaan ten noorden van rotonde Veldbloemenlaan (binnen bebouwde kom);

 • 6.

  instellen van een inhaalverbod op de Geesterweg binnen de bebouwde kom (tussen rotonde Veldbloemenlaan en de noordelijke tak van de Pontweg-Noord);

 • 7.

  realiseren van een vrijliggend fietspad tussen De Noord en de noordelijke tak van de Pontweg-Noord;

 • 8.

  opheffen van de voorrangsregeling bij de wegversmalling tussen de afslag naar het pontje en de noordelijke tak van de Pontweg-Noord.

Verkeersborden worden geplaatst na realisering van de reconstructie. De reconstructie is gepland in de 2e helft van 2016.

Ad. 1

Deze brug heeft een breedte van ca. 1,20 m. Dit is te smal voor veilig gebruik door voetgangers en (brom)fietsers.

Verder hebben bewoners aangegeven dat gemotoriseerd verkeer op de Geesterweg te laat ziet dat (brom)fietsers vanaf De Tarp via deze brug de Geesterweg oversteken. Oorzaak hiervoor is o.a. dat (brom)fietsers extra vaart maken om het hoogteverschil vanaf de lager gelegen brug naar de Geesterweg te overbruggen. Door deze brug te bestemmen als voetpad wordt de rijsnelheid van overstekende (brom)fietsers beperkt.

Ad. 2

Enkele jaren geleden is de basisschool aan de oostzijde van de Geesterweg gefuseerd met een bassischool aan de westzijde. Hierdoor is er geen bassischool meer aan de oostzijde van de Geesterweg. Het aantal oversteekbewegingen over de Geesterweg door kwetsbare verkeersdeelnemer is hierdoor toegenomen. Ter hoogte van de Outerlant steken veel voetgangers het wegvak over om via de voetgangersbrug naar de Rembrandtschool te gaan. Een voetgangersoversteekplaats is gewenst om dit veilig te laten verlopen.

In de huidige situatie is er een voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Strammerboogh. Deze voetgangersoversteekplaats is met name nodig om vanuit het zuiden naar de bushalte aan de oostzijde van de Geesterweg te lopen. Deze voetgangersoversteekplaats ligt te dicht bij de hiervoor genoemde nieuw te realiseren voetgangersoversteekplaats en wordt daarom opgeheven. Voor voetgangers komende uit het zuiden wordt de looproute naar de bushalte ten noordoosten van de Strammerboogh via een voetgangersoversteekplaats wat langer, maar hier staat tegenover dat voor voetgangers komende uit het noorden de looproute juist korter wordt. Andere voordelen van opheffing van de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Strammerboogh zijn dat:

 • niet langer een voetgangersoversteekplaats (met voorrang voor voetgangers) gecombineerd wordt met een fietsoversteek (zonder voorrang voor fietsers). Combinatie van wel voorrang voor voetgangers en geen voorrang voor fietsers wordt om verkeersveiligheidsredenen afgeraden, omdat dit verwarrend is voor zowel overstekende fietsers als naderend gemotoriseerd verkeer;

 • het bij de Strammerboogh overzichtelijker en minder druk wordt met tegelijk overstekende auto’s, (brom)fietsers en voetgangers.

Ad. 3

De Dorpsraad heeft aangegeven de verkeerslichten bij de kruising met de Raadhuisweg te willen handhaven in verband met het nabij gelegen verzorgingshuis. De CROW adviseert om verkeerslichten niet te combineren met een zebrapad, omdat dit bij een storing of als de verkeerslichten ’s nachts worden uitgezet leidt tot onduidelijkheid over de voorrangsregeling.

Bij de kruising met de Roemersdijk/Meerweg worden vluchtheuvels aangelegd. Zo kan hier in twee keer worden overgestoken en wordt de rijsnelheid verlaagd. Een zebrapad blijft achterwege, omdat de rijsnelheid hier te hoog is. Wij merken op dat voetgangers voor de meeste bestemmingen gebruik kunnen maken van de veiligere oversteekplaats ter hoogte van de rotonde Heer Derckplantsoen.

Ad. 4

De Geesterweg is een voorrangsweg binnen de bebouwde kom. Dit geldt ook voor fietsers. Het fietspad langs de Geesterweg maakt op de rotonde Heer Derckplantsoen gebruik van de Prinses Beatrixlaan (parallelweg). In de huidige situatie moeten fietsers hier scherpe bochten maken en voorrang verlenen aan verkeer van rechts uit de Prinses Beatrixlaan. In de nieuwe situatie worden de bochtstralen voor fietsers ruimer en hebben fietsers ook op de rotonde voorrang op bestuurders van rechts.

Ad. 5

Landelijk beleid is om binnen de bebouwde kom bromfietsers op de rijbaan te laten rijden. Dat verbetert de veiligheid voor bromfietsers en voor fietsers. Voor de bromfietser omdat er vaak ongevallen waren met afslaande auto’s, voor beide weggebruikers vanwege de ongevallen tussen fietsers/voetgangers en bromfietsers op fietspaden.

Ad. 6

De wegvakken zijn te kort en de snelheidsverschillen zijn te klein om veilig in te kunnen halen. Anticiperend op nieuwe wetgeving, waarmee de maximaal toegestane rijsnelheid voor landbouwvoertuigen wordt verhoogd, wordt hierbij geen uitzondering gemaakt voor landbouwverkeer.

Ad. 7

In een duurzaam veilige wegomgeving zijn fietsvoorzieningen nodig die het gemotoriseerde verkeer scheiden van relatief kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. Op een gebiedsontsluitingsweg verdient een vrijliggend fietspad de voorkeur, omdat de hoge mate van scheiding het beste beschermt tegen de grote snelheids- en massaverschillen tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers.

Ad. 8

Ter verbetering van de verkeersveiligheid, is de maximaal toegestane rijsnelheid ter hoogte van de afslag naar het pontje en de noordelijke tak van de Pontweg-Noord verlaagd van 50 naar 30 km/h. Als fysieke maatregel is in het verleden een wegversmalling aangelegd, waarbij verkeer rijdend naar het noorden voorrang heeft op verkeer rijdend naar het zuiden. In de praktijk leidt de wegversmalling tot onveilige situaties en belemmering van de doorstroming:

 • verkeer komende uit het noorden verleent in de wegversmalling niet altijd voorrang aan verkeer uit het zuiden;

 • verkeer komt bij drukte naar en/of vanaf het pontje in de wegversmalling in beide richtingen stil te staan.

Om dit te verbeteren wordt de wegversmalling vervangen door een as-verspringing. De voorrangsregeling kan dan worden opgeheven.

Doelstelling

Met het nemen van deze maatregelen wordt de veiligheid op de weg verzekerd (artikel 2 lid 2 onder a van de Wegenverkeerswet 1994) en worden weggebruikers en passagiers beschermt (artikel 2 lid 2 onder b van de Wegenverkeerswet 1994). Het onder 8. genoemde verkeersbesluit strekt tevens tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (artikel 2 lid 2 onder c van de Wegenverkeerswet 1994) en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (artikel 2 lid 2 onder d van de Wegenverkeerswet 1994).

Wettelijk kader

De Geesterweg is in onderhoud en beheer van de gemeente.

Ingevolge artikel 15, lid 1 Wegenverkeerswet 1994 geschiedt de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit

Ingevolge artikel 15, lid 2 Wegenverkeerswet 1994 geschieden maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Castricum. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het hoofd van de afdeling CWV, die dit heeft ondergemandateerd aan de Beleidsmedewerkers Verkeer & Vervoer.

In artikel 18, lid 3 Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden vastgesteld omtrent de eisen waaraan verkeersbesluiten dienen te voldoen alsmede omtrent de totstandkoming en de inwerkingtreding van die besluiten.

In de artikelen 21 en 23 tot en met 27 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is hieraan gevolg gegeven.

Overwegende

Dat ter voldoening aan artikel 24 BABW over de te nemen verkeersmaatregel overleg is gevoerd met de door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemachtigde van de politie.

Dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het R.V.V. 1990.

Dat dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend zal worden gemaakt.

Besluit

Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het BABW hebben burgemeester en wethouders besloten:

 • 1.

  het bestemmen van de brug van de rotonde op de Geesterweg ter hoogte van de Veldbloemenlaan naar De Tarp (kern Akersloot) als voetpad door middel van plaatsing van verkeersborden G7, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

 • 2.

  het verplaatsen van de voetgangersoversteekplaats op de Geesterweg (kern Akersloot) ter hoogte van de Strammerboogh naar de voetgangersbrug naar de Outerlant/Rembrandtschool door middel van het verwijderen en aanbrengen van zebramarkering op het wegdek en verkeersborden L2, zoals bedoeld in artikel 49, lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals beschreven in hoofdstuk IV, paragraaf 2, lid 9 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

 • 3.

  het opheffen van de voetgangersoversteekplaatsen op de Geesterweg (kern Akersloot) ter hoogte van de Raadhuisweg en Roemersdijk door middel van verwijdering van de zebramarkering op het wegdek en verkeersborden L2, zoals bedoeld in artikel 49, lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals beschreven in hoofdstuk IV, paragraaf 2, lid 9 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

 • 4.

  het regelen van voorrang van fietsers op de rotonde op de Geesterweg ter hoogte van het Heer Derckplantsoen (kern Akersloot) op verkeer uit de Prinses Beatrixlaan door middel van plaatsing van verkeersborden B6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

 • 5.

  bromfietsers op de Geesterweg binnen de bebouwde kom (kern Akersloot) te verplichten gebruik te maken van de rijbaan, door middel van verwijdering van verkeersborden G12a en plaatsing van verkeersborden G11, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

 • 6.

  het instellen van een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen op de Geesterweg binnen de bebouwde kom (kern Akersloot) door middel van het aanbrengen van asmarkering op het wegdek in de vorm van een doorgetrokken streep, zoals bedoeld in artikel 76 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening. Het in het verleden genomen verkeersbesluit tot het instellen van een inhaalverbod op de Geesterweg in het wegvak tussen De Noord en de afslag naar het pontje ter hoogte van de noordelijke tak van de Pontweg-Noord, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor landbouwverkeer, wordt ingetrokken door middel van verwijdering van verkeersborden F1 en onderborden OB101, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

 • 7.

  fietsers op de Geesterweg (kern Akersloot), tussen De Noord en de noordelijke tak van de Pontweg-Noord, te verplichten gebruik te maken van het fietspad, door middel van plaatsing van verkeersborden G11 en G12 en onderborden OB503OB02, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening. Het in het verleden genomen verkeersbesluit tot het instellen van fietsstroken op de Geesterweg in het wegvak tussen De Noord en de noordelijke tak van de Pontweg-Noord wordt ingetrokken door middel van verwijdering van de in rood uitgevoerde stroken van de rijbaan, gemarkeerd door een onderbroken witte streep en voorzien van verkeerstekens in de vorm van witte fietssymbolen, zoals bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

 • 8.

  het intrekken van het in het verleden genomen verkeersbesluit tot het instellen van voorrangsregeling bij de wegversmalling op de Geesterweg (kern Akersloot) tussen de afslag naar het pontje en de noordelijke tak van de Pontweg-Noord, door middel van verwijdering van verkeersborden F5 en F6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Castricum, 3 augustus 2016

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Castricum,

drs. A.P.F.J. Sanders

Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

BezwaarBent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift niet per email indienen. Stuur uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

-   uw naam, adres en telefoonnummer;

-   de datum;

-   een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

-   waarom u het niet eens bent met de beslissing;

-   uw handtekening. 

Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers om te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift.

Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de Nationale Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van de Nationale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.pdf” in.

Voorlopige voorziening

Naast het bezwaarschrift kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet tijdens de behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierecht betalen.

Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.