Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2016, 40211Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp bestemmingsplan ‘Ondernemerspark Stevensbeek’ ter inzage ligt. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan de Kloosterstraat te Stevensbeek vier bedrijven te vestigen.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 3 augustus 2016 voor de duur van zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook te raadplegen op www.sintanthonis.nl onder het kopje bekendmakingen/ruimtelijke ordening. Ook kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1702.6BPOndpKloosterstr-ON01

Gedurende de inzagetermijn is eenieder gerechtigd mondeling en schriftelijk zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de gemeenteraad, Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Indien u mondeling wilt inspreken, dan kunt u zich wenden tot de heer G. Kusters, telefoonnummer (0485) 388 850.