Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2016, 40058Ruimtelijke plannenVastgesteld uitwerkingsplan “’t Haantje West 1”(Sion - ’ t Haantje)

Logo Rijswijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken bekend dat voor het toekomstig westelijk deel van het woongebied van ’t Haantje langs de Prinses Beatrixlaan, gelegen binnen de op 30 september 2014 door de gemeenteraad vastgestelde 1e herziening bestemmingsplan ‘Sion - ’t Haantje’ (gelegen in RijswijkBuiten), een uitwerkingsplan gewijzigd is vastgesteld. Het voorliggende uitwerkingsplan is concreet bedoeld voor de bouw van maximaal 300 woningen in het gebied tussen de Prinses Beatrixlaan, het Wilhelminapark en de Laan van ‘t Haantje.

Het plan is een uitwerking van de bestemmingen ‘Wonen - Uit te werken - 2’ (W-U-2) en maakt de bestemmingen “Woongebied – 2” mogelijk. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat een aantal nieuwe woningen een geluidsbelasting ondervindt die hoger is dan de voorkeurswaarde door het verkeer op de Prinses Beatrixlaan en Laan van ’t Haantje en het industriegeluid van DSM. Hiervoor zijn hogere grenswaarden noodzakelijk. Bij de vaststelling is door het college afgeweken van het ontwerp uitwerkingsplan, dat ter inzage heeft gelegen. Het college heeft onder andere, op verzoek van het Hoogheemraadschap, de bestemming Water aan de regels en de verbeelding toegevoegd.

Het uitwerkingsplan ’t Haantje West 1 met identificatienummer NL.IMRO.0603.uwphaantjewest1-VA01 ligt met ingang van vrijdag 29 juli 2016 tot en met donderdag 8 september 2016 ter inzage bij de balie publieksvoorlichting (zie kader ter inzage). De stukken zijn ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op NL.IMRO.0603.uwphaantjewest1-VA01).

Degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerp uitwerkingsplan bij de gemeente kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen gedurende de inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Dit recht komt eveneens toe aan belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling in de plannen zijn aangebracht.

Het vastgestelde uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Beroep schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet, dat is wel het geval wanneer u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het betreffende besluit wordt dan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Op het thans bekend gemaakte vaststellingsbesluit is Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Op grond daarvan dienen de beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen. Beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

 

Rijswijk, 28 juli 2016

Burgemeester en wethouders,

drs. M.J. Bezuijen,

burgemeester

drs. A. de Baat,

gemeentesecretaris