Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2016, 39214VerkeersbesluitenGemeente Amsterdam, LOSWALKADE SCHOLLENBRUGSTRAAT

Logo Amsterdam - Oost

Verkeersbesluit

Datum

 15 juli 2016

Onderwerp

LOSWALKADE SCHOLLENBRUGSTRAAT: parkeerverbodzone

Zaaknummer

Z-16-28964

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Oost,

 

gelet op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- de Verordening op de bestuurscommissies 2013 van de gemeente Amsterdam en het daarbij behorende bevoegdhedenregister;

- het Mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurs­commissie Oost, d.d. 27 maart 2014;

- het Mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter Stadsdeel Oost 2015; 

 

overwegende:

- dat in de omgeving van Schollenbrugstraat  parkeren door middel van betaald- of vergunning parkeren is geregeld;dat er sinds enige tijd wordt geconstateerd dat op de Schollenbrugstraat  bij de loswalkade onbetaald wordt geparkeerd;

- dat om het parkeren op de loswalkade formeel tegen te gaan een parkeerverbod nodig is;

- om op de Loswalkade aan de Schollenbrugstraat een parkeerverbodzone in te stellen dit gebeurd door middel van  het aanbrengen van de borden E1 met zonale aanduiding en E1 met einde-zonale aanduiding conform bijlage 1 van het RVV 1990. 

voorts overwegende:

- dat aan dit besluit belangen genoemd in artikel 2 lid 1 van de Wvw 1994 ten grondslag liggen;

- dat het in artikel 24 van het BABW bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van politie heeft plaats­gevonden;dat de Loswalkade aan de Schollenbrugstraat  geen deel uitmaakt van het Hoofdnet Auto of het Hoofdnet Rail, dat dit weg­gedeelte gelegen is binnen de grenzen van het stadsdeel Oost, en het geen grootstedelijk project of een stedelijke taak of stedelijk belang betreft, zodat de bestuurs­commissie Oost bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit;     

BESLUIT : 

I. Instellen van een parkeerverbodzone voor de Loswalkade aan de Schollenbrugstraat door het plaatsen van het verkeersbord model E1(Zone begin en einde) van conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.   Amsterdam, 15 juli 2016 Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Oost namens deze,   Iris Reuselaars, afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte (Heel).  

 

Bezwaar. Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant kunt u een bezwaarschrift sturen naar: Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Vermeld in uw bezwaarschrift:uw naam en adrestelefoonnummereen duidelijke omschrijving tegen welk besluit u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);de redenen van uw bezwaar;datum en handtekening. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, sector BestuursrechtPostbus 75850, 1070 AW AmsterdamVoor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.