Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2016, 38255Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Joure - Kom (Actualisatie)

Logo De Fryske Marren

Met ingang van 20 juli 2016 ligt gedurende 6 weken het op 29 juni 2016 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Joure-Kom met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

De plangrens van het bestemmingsplan Joure-Kom valt grotendeels samen met het centrumgebied van Joure, het gebied van en rond de Midstraat. De begrenzing sluit aan op de begrenzing van de omliggende bestemmingsplannen.

 

Doel

Het bestemmingsplan voorziet voornamelijk in het actualiseren van functies en activiteiten die al eerder planologisch zijn geregeld. Het bestemmingsplan is op hoofdlijnen conserverend van aard en kent wel enkele flexibiliteitsbepalingen waardoor beperkt ruimte kan worden geboden voor ontwikkelingen. Daar waar zich de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan, zijn deze waar mogelijk meegenomen in het bestemmingsplan.

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

De woning aan de Zijl 21 te Joure heeft een woonbestemming gekregen en de bestaande lak loods met schilders magazijn van Jachtwerf Joure, Slachtedyk 7b te Joure heeft de bestemming Bedrijf toegekend gekregen;

Voor het perceel Torenstraat 13 te Joure is een bestemming voor wonen toegekend door binnen de bestemming Centrum op de verbeelding ter plaatse de van de aanduiding maximum aantal wooneenheden het getal ‘5 ’te veranderen in ‘6’’;

In de plantoelichting zijn ambtshalve enkele correcties toegevoegd vanwege de uitwerking van het brandweeradvies;

Voor het perceel De Merk 2 te Joure is de bestemming Detailhandel opgenomen waarbij tevens wonen mogelijk is;

Voor het perceel De Merk 5/7 te Joure is op de verbeelding binnen de bestemming GD-1 de aanduiding ‘’zorgwoningen’’ toegevoegd en zijn de bouwregels aangevuld in die zin dat er tevens op de begane grond ten dienste van die functie gebouwd mag worden;

Voor het perceel Midstraat 10 te Joure (De Flecke) is binnen de bestemming Wonen-Wooncentrum tevens de aanduiding ‘kinderdagverblijf’ toegevoegd.

 

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Joure-Kom die als bijlage aan het vastgestelde bestemmingsplan is toegevoegd.

 

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is informatie over het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het bestemmingsplan zelf is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPJRE12JOUREKOM-VA01 .

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.