Bekendmaking gecoördineerd besluit vaststelling bestemmingsplan Havenstraat fase 2 en verlening omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw

Logo Ridderkerk

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken bekend dat de gemeenteraad van Ridderkerk op 30 juni 2016 het bestemmingsplan Havenstraat fase 2 heeft vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan maakt op deze locatie de komst van een bedrijfsverzamelgebouw met bijbehorende showrooms en kantoorruimte mogelijk.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 22 juli 2016:

  • in de centrale hal van het gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1).

Behalve het bestemmingsplan kunt u ook het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad bekijken.

 

Wat kunt u nog meer bekijken?

De gemeenteraad heeft op 26 april 2012 besloten om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Dit betekent dat gelijktijdig met het bestemmingsplan een aantal andere, voor dit project noodzakelijke, besluiten zijn te bekijken. Het gaat om het volgende besluit:

  • Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen;

Voor de bouw van de het bedrijfsverzamelgebouw is op 22 juni 2015 een omgevingsvergunning gevraagd. Het bouwplan past binnen het nieuwe bestemmingsplan.

 

De omgevingsvergunning (R20150508) is te bekijken via de internetsite van de gemeente Ridderkerk en in de centrale hal va het gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1). Niet alle bijlagen (zoals bouwtekeningen) zijn mogelijk via internet in te zien. Om de vergunning in te zien in het gemeentehuis moet u een afspraak maken met het Gemeentelijk Servicecentrum, tel 140180. De regels voor het coördineren van besluiten staan in artikel 3.30, 3.31 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Hoe kunt u beroep instellen?

Op grond van artikel 8.3 van de Wro wordt de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen de genomen besluiten (vaststelling bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunning). U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht, òf;

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen òf; 

  • als u wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

 

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 2 september 2016 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Heeft u beroep ingesteld? Dan zal de Raad van State u vragen om hen een bedrag te betalen. Dit noemen zij griffierecht. Zij laten u weten hoe u kunt betalen en hoeveel tijd u daarvoor heeft.

 

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 2 september 2016. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken.

 

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 2 september 2016. Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Naar boven