Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 37965Ruimtelijke plannenVASTSTELLING WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN

Logo Alphen-Chaam

Correctieve Herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010, wijziging Snijderseweg 20

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.6 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij besloten hebben op grond van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 4.6.4. van het bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010’, de bestemming te wijzigen ten aanzien van Snijderseweg 20 te Chaam.

Het besluit, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.wpSnijderseweg 20-VS01 met de bijbehorende bestanden en andere relevante stukken liggen met ingang van dinsdag 19 juli 2016 tot en met maandag 29 augustus 2016 voor eenieder ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 013-5086666 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Tevens zijn de stukken raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep is ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling tevens worden verzocht een voorlopige voorziening (schorsing) te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.