Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2016, 37813Ruimtelijke plannenOnntwerpbestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Spoorlanden

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend, dat met ingang van donderdag 21 juli 2016 het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Spoorlanden voor iedereen gedurende acht weken ter inzage ligt. De normale termijn van terinzageligging van zes weken is verlengd met twee weken vanwege de vakantieperiode. Het ontwerpbestemmingsplan ligt dus tot en met 14 september ter inzage.

Het bestemmingsplan beoogt de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in IJsselmuiden mogelijk te maken aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein Spoorlanden. Het plangebied wordt begrensd door de Oosterlandenweg, Zwolseweg en de spoorlijn Kampen-Zwolle. In oostelijke richting ligt de plangrens in het agrarisch gebied en sluit aan op de begrenzing van het bestemmingsplan Buitengebied.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Buiten deze tijden alleen op afspraak. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0166.00991071-OW01.

Tijdens de genoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de Gemeenteraad, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Indien u een mondelinge zienswijze kenbaar wil maken, kunt u contact opnemen met het cluster RO van het team Beleidsontwikkeling en Advisering. Het is niet mogelijk een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.