Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2016, 37798Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Onderdijks 2013, 2e herziening ’t Hart, 3e fase”

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend, dat de gemeenteraad op 7 juli 2016 het bestemmingsplan “Onderdijks 2013, 2e herziening ’t Hart, 3e fase”, ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een rij van 9 woningen te realiseren in collectief particulier opdrachtgeverschap. Verder is in dit plan de direct aangrenzende openbare ruimte meegenomen. In het geldende bestemmingsplan 'Het Onderdijks 2013' geldt op de plek van de toekomstige woningen een bestemming "Woongebied - Uit te werken". Hiervoor had een uitwerkingsplan opgesteld kunnen worden. De aangrenzende straat, stoep en parkeerplaatsen hebben in dit plan echter grotendeels de bestemming Groen. Om die reden is er een partiële herziening opgesteld.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 21 juli 2016 zes weken ter inzage in het stadhuis. U kunt van maandag tot en met vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991189-VB01.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan een belanghebbende tijdens de genoemde termijn van terinzageligging beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad van Kampen hebben ingebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking vanaf de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.