Vastgesteld bestemmingsplan “Waterravelijn” ter inzage.

Logo Brielle

De raad van de gemeente Brielle heeft in zijn vergadering van 5 juli 2016 het bestemmingsplan “Waterravelijn” vastgesteld.

 

Inhoud bestemmingsplan.

Het plangebied omvat het perceel Kaaisingel 2 te Brielle. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het perceel maximaal 800 m² aan bebouwing te realiseren. De gebouwen zullen worden gebruikt voor horecadoeleinden en het organiseren van diverse activiteiten, zowel op het gebied van amusement, als op cultureel gebied, een en ander in de ruimste zin des woords. Er is geen exploitatieplan vastgesteld omdat het kostenverhaal voor de gemeente op een andere manier is verzekerd, namelijk door een overeenkomst met de initiatiefnemers.

 

Ter visielegging.

Het bestemmingsplan “Waterravelijn” ligt met ingang van 14 juli tot en met 25 augustus 2016 ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, kamer 0.30, in het Stadskantoor van Brielle, Slagveld 36, van 08.00 tot 12.30 uur of na telefonische afspraak via t. 471106.

De verbeelding, de toelichting en de Regels van het bestemmingsplan zijn ook te raadplegen via www.brielle.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Beroep.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen tegen dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het beroepschrift moet binnen de termijn van 6 weken van terinzagelegging (beroepstermijn van 15 juli 2016 tot en met 25 augustus 2016) zijn ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 26 augustus 2016.

Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 

Zowel voor het indienen van een beroepschrift , als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven