Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2016, 37464Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-exploitatieplan ‘Sion - ’t Haantje, tweede herziening’

Logo Rijswijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor een groot deel van het gebied Sion – ’t Haantje (gelegen in RijswijkBuiten), een ontwerp tweede herziening van het bestemmingsplan en een ontwerp tweede herziening van het exploitatieplan is opgesteld. Het betreft de tweede herziening van het bestemmingsplan ‘Sion - ’t Haantje’ en de actualisering van het exploitatieplan ‘Sion - ’t Haantje, eerste herziening’.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een nieuwe woonwijk en bedrijventerrein in het zuidelijk deel van het plangebied. Vanwege nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen wordt het wenselijk geacht het bestemmingsplan “Sion – ’t Haantje, eerste herziening” op bepaalde punten te herzien.

De herziening van het exploitatieplan betreft een herziening op zowel structurele en niet structurele onderdelen als bedoeld in artikel 6.15 Wro van ondermeer de exploitatieopzet.

Deze herziening van het bestemmingsplan voorziet onder andere in een directe bestemming van bedrijventerrein in plaats van een uit te werken bedrijventerreinbestemming. Daarnaast worden de reeds vastgestelde uitwerkingsplannen ‘Sion – deelplan 4, 5 en 20’ en ‘Laan van ’t Haantje, Groenrijk en aangrenzend woongebied’ integraal opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan.

Het ontwerp-bestemmingsplan “Sion-’t Haantje, tweede herziening”, het ontwerp-exploitatieplan “Sion-’t Haantje, tweede herziening” en het ontwerp-vaststellingsbesluit (idn: NL.IMRO.0603.bpsionhaantjeherz2-ON01) liggen met ingang van vrijdag 15 juli 2016 tot en met donderdag 26 augustus 2016 ter inzage bij de balie publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur. De stukken zijn ook digitaal in te zien via www.rijswijkbuiten.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan sturen aan het College van B&W, t.a.v. J. de Oude, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Rijswijk , 14 ju l i 2016

Burgemeester en wethouders,

drs. M. J. Bezuijen ,

burgemeester

A. De Baat,

gemeentesecretaris