Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2016, 37319OverigINSPRAAK GESTART VOOR AFSCHAFFEN WELSTAND

Logo Hardinxveld-Giessendam

Voornemen om welstand af te schaffen en te volstaan met excessenregeling

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft het voornemen om geen redelijke eisen van welstand van toepassing te verklaren voor het hele grondgebied van de gemeente. Dit betekent dat heel de gemeente welstandsvrij wordt en de welstandscommissie kan worden afgeschaft. Ter voorkoming van excessen is het voornemen om gelijktijdig een ontwerp excessenregeling vast te stellen. Deze excessenregeling maakt het mogelijk om achteraf op te treden als er sprake is van een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.

 

De ervaringen met de huidige welstandsnota zijn positief

De huidige welstandsnota van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is in mei 2013 in werking getreden. Het huidige beleid is gebaseerd op het principe ‘welstandsluw’. Dit betekent dat alleen de bouwwerken die grenzen aan het openbaar gebied getoetst worden aan de redelijke eisen van welstand. In veel situaties gelden er voor de achterkanten daardoor nu al geen welstandscriteria. Daarnaast is in de huidige welstandsnota een pilot ‘welstandsvrij bouwen’ mogelijk gemaakt in het nieuwbouwproject Morgenslag. Deze pilot is positief afgerond en biedt perspectief om nu voor heel de gemeente welstandsvrij bouwen mogelijk te maken.

 

Terinzagelegging en gelegenheid tot indienen van een inspraakreactie

In het kader van de inspraak liggen het voorgenomen besluit en de ontwerp excessenregeling in de periode van 21 juli tot en met 25 augustus 2016 ter inzage. Gedurende deze periode vindt u de stukken op de website www.hardinxveld-giessendam.nl (Bestuur > Regelgeving en bekendmakingen > Documenten ter inzage), of in het gemeentehuis (bij de receptie). Wie gebruik wil maken van de inspraakmogelijkheden kan gedurende deze periode schriftelijk een reactie sturen naar het college van burgemeester en wethouders (Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam).

 

Gemeenteraad hecht waarde aan uw inspraakreactie

De gemeenteraad hecht waarde aan uw inspraakreactie en wil graag weten of het voorgenomen beleid kan rekenen op de instemming van inwoners, bedrijven en overige belanghebbenden. Op basis van de inspraakreacties kan de gemeenteraad een goede afweging maken van alle belangen.