Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 37188Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzgingsplan Bosdijk 10 in Kockengen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Bosdijk 10 in Kockengen vanaf vrijdag 15 juli tot en met donderdag 25 augustus 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied West voor het perceel Bosdijk 10 Kockengen opgenomen wijzigingsbevoegdheid om de aanduiding ‘recreatiewoning’ binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapwaarde’ om te zetten naar de bestemming ‘Wonen’. Initiatiefnemer heeft het plan aangepast. Hierdoor is het niet mogelijk om ter plaatse een aan huis gebonden beroep uit te oefenen of een bedrijf te vestigen.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPBosdijk10KKG-VG01) vanaf vrijdag 15 juli raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 25 augustus 2016 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S. Scheijven (14 0346).

Reageren

Tegen de gewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan kan vanaf vrijdag 15 juli 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.