Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BurenStaatscourant 2016, 36783Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Ommeren, De Kroonheuvel

Logo Buren

De gemeenteraad van Buren stelde op 28 juni 2016 het bestemmingsplan Ommeren, De Kroonheuvel vast.

Wat maakt dit bestemmingsplan mogelijk?

Het project betreft de bouw van 22 woningen op de plek van het gebouw van de voormalige discotheek ‘De Roskam’ en de bijbehorende parkeerplaats mogelijk. De locatie ligt aan de Dokter Guepinlaan op de hoek met de Ommerenveldseweg.

Hoe kunt u het bestemmingsplan bekijken?

Het vastgestelde bestemmingsplan Ommeren, De Kroonheuvel ligt 6 weken ter inzage. De periode start op 14 juli 2016 en loopt tot en met woensdag 24 augustus 2016. U kunt in deze periode de stukken bekijken bij de publieksbalie in het gemeentehuis, De Wetering 1 te Maurik. Dagelijks open van 9.00 tot 12.00 uur.

Het plan is ook te bekijken via www.buren.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

(Het plan IDN-nummer is NL.IMRO.0214.OMMBP20150001-va01)

Beeldkwaliteitsplan

Voor het project stelden we een beeldkwaliteitsplan op. Deze maakt deel uit van het bestemmingsplan. In het beeldkwaliteitsplan staan de specifieke toetsingscriteria waaraan het uiteindelijke bouwplan moet voldoen. Het beeldkwaliteitsplan vormt de basis voor de welstandtoetsing bij toekomstige vergunningaanvragen en geldt als (gedeeltelijke) herziening van de welstandsnota.

Hoe kunt u reageren op het plan?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan kunt u binnen de termijn beroep instellen als:

 • U op tijd uw zienswijze indiende tegen het eerdere ontwerp-besluit;

 • U belanghebbende bent en kan aantonen dat u met terechte reden niet in staat was om uw zienswijze tegen het voorgaande ontwerp-besluit in te dienen;

 • U belanghebbende bent en het niet eens bent met de aangebrachte wijzigingen. Dit is dus alleen van toepassing bij een gewijzigd vastgesteld besluit.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

In het beroepschrift staat in ieder geval:

 • -

  Uw naam en adres;

 • -

  De dagtekening;

 • -

  Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • -

  De redenen van het beroep en

 • -

  Uw handtekening.

Voorlopige voorziening Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig totdat de Raad van State beslist over uw beroep. Misschien kunt of wilt u die beslissing op uw beroep niet afwachten. Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een regeling te treffen. Deze regeling heet een voorlopige voorziening of schorsing. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en beslist of het besluit nog niet in werking moet treden. U moet dan wel een beroepschrift hebben ingediend. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Nadat u het beroepschrift heeft ingediend krijgt u bericht van de griffie van de Afdeling Bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit bestemmingsplan

Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij heer H. Stam van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente: 14 0344 (alleen die zes cijfers).