Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2016, 36727VerkeersbesluitenHaarlemmermeer - verkeersbesluit –Vijfhuizen- woningbouwplan Poort Vijfhuizen

Logo Haarlemmermeer

 

Gelet op het volgende:

 • Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

 • Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

 • 1.

  In eerste instantie:

  • a.

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • b.

   het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • c.

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • d.

   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • 2.

  In tweede instantie ook voor:

  • a.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

  • b.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

   • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van het betrokken regionaal politiekorps.

   • De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 is voor het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.

Overwegingen en motivatie

In 2017 realiseert de gemeente Haarlemmermeer Poort Vijfhuizen, een kleinschalig woningbouwplan van circa 50 woningen. Het plan is gelegen aan de oostzijde van Vijfhuizen en grenst aan het terrein van het Expocentre. De hoofdontsluiting van de buurt verloopt via de toegangsrotonde van het Expocentre. Aan de noordwestzijde is er een ontsluiting voor het langzaam verkeer op de rotonde Vijfhuizerweg-Stelling-Vesting. Deze is ook bruikbaar als tweede ingang voor nood- en hulpdiensten. Om te voorkomen dat verkeer van en naar het Expocentre gebruik maakt van het woonbuurtje wordt de toegang voor het westelijke parkeerterrein van het Expocentre aangepast . Voor exceptionele situaties is er aan de zuidwestzijde van het bouwplan een reserveverbinding met het parkeerterrein van het Expocentre. Deze wordt semipermanent afgesloten door middel van een afneembare balk.

De nieuwe woonwijk wordt ingericht als 30 km/h zone omdat het een verblijfsgebied is. Tevens wordt in de wijk een parkeerverbodszone ingesteld om de parkeerders voor het Expocentre te weren en de straten doorgankelijk te houden. Bovendien bevordert het geordend parkeren in vakken de verkeersveiligheid omdat het zicht op speelplekken en plantsoenen op deze wijze wordt veilig gesteld. De langzaam verkeersverbinding bestaat uit een bromfietspad en een voetpad. Gekozen is voor een bromfietspad omdat dit de kortste route is naar het centrum en deze in de praktijk ook door bromfietsers zal worden gebruikt. Daarnaast wordt een voetgangersoversteek (zebra) aangelegd bij de fietsoversteek op de Vesting, ter hoogte van de rotonde Vijfhuizerweg-Stelling-Vesting. Hiermee wordt dit deel van de rotonde in overeenstemming gebracht met de landelijke richtlijnen voor rotondes binnen de bebouwde kom.

De toegang van het parkeerterrein van het Expocentre verandert door het bouwplan. Van een dubbele gescheiden verbinding verandert deze in een enkele verbinding die zowel als in- en uitgang kan functioneren. Het buiten het hek staande inrijverbod moet daarom worden ingetrokken.

Maatregelen, bebording en belijning

De volgende maatregelen worden getroffen:

 • 1.

  Het instellen van een 30 km/h zone in de wijk Poort Vijfhuizen door plaatsing van borden A1 en A2 RVV 1990 met opdruk 30 zonaal bij de toegang van de woonbuurt bij de rotonde van het Expocentre;

 • 2.

  Het instellen van een parkeerverbodszone door plaatsing van bord E1 RVV 1990 zonaal (begin en einde zone) in de wijk Poort Vijfhuizen ter hoogte van de toegang van de woonbuurt bij de rotonde van het Expocentre;

 • 3.

  Het (brom)fietspad tussen de nieuwe woonwijk en de rotonde Vijfhuizerweg/Stelling/Vesting wordt aangeduid als verplicht bromfietspad (G12a). Ter hoogte van de aansluiting met het opvangfietspad wordt onder G12a het onderbord OB 502 RVV 1990 geplaatst ten einde te attenderen op het twee richtingen verkeer op het verplichte (brom)fietspad;

 • 4.

  Het aanleggen van een VOP(zebra) in combinatie met L2 RVV 1990.

 • 5.

  Het intrekken van het inrijverbod door het verwijderen bord C2 RVV 1990 van de huidige zuidelijke parkeerweg van het expoterrein.

Voor de realisering van deze woonwijk dienen ook borden begin en einde bebouwde kom te worden geplaatst (H01b en H02b). Hiervoor dient een apart kombesluit te worden genomen.

De aan te brengen bebording en maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer 2015-003-002.

Motivering Wegenverkeerswet 1994:

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

 • Artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Artikel 2, lid 1b van de Wvw 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Artikel 2, lid 1c van de Wvw 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • Artikel 2, lid 1d van de Wvw 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • Artikel 2, lid 2a van de Wvw 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er een geschaad, namelijk de vrijheid van het verkeer (lid 1d). Omdat de gevolgen hiervan gering zijn vanwege de aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid, wegen de andere belangen zwaarder.

Belangenafweging

Bewoners

De maatregelen zijn in het belang van de toekomstige bewoners. De verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid worden ondersteund door de maatregelen.

( Doorgaand ) verkeer

(Doorgaand) verkeer wordt beperkt door het instellen van een maximum snelheid. De woonwijk is echter niet bestemd voor doorgaand verkeer. Het verkeer van en naar het Expocentre wordt niet

gehinderd omdat door de aanpassing van de toegang de bereikbaarheid en het ontruimen van het westelijke parkeerterrein zijn gegarandeerd.

Fietsers en bromfietsers

De maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer. Deze weggebruikers krijgen een eigen verbinding met de rest van de bebouwde kom van Vijfhuizen.

H ulpdienstenDe maatregelen ondersteunen de bereikbaarheid van de woonbuurt voor nood- en hulpdiensten omdat het parkeerverbod helpt om de doorstroming in de straten mogelijk te houden.

Openbaar vervo er

Het openbaar vervoer maakt geen gebruik van de wegen in het gebied waarop het besluit betrekking heeft.

Parkeerders

Door het instellen van een parkeerverbod worden de belangen van parkeerders licht geschaad. Er zijn

voldoende parkeervakken aanwezig voor de bewoners. Het parkeerverbod is echter nodig om parkeerders voor het Expocentre te weren, de doorstroming van het verkeer mogelijk te houden en het zicht op speelplaatsen en plantsoenen te garanderen.

Expocentre

Het bouwplan is tot stand gekomen in overleg met het Expocentre. De aanpassingen aan de toegang hebben geen negatieve invloed op het functioneren van het parkeerterrein en zijn parkeerwegen.

Algemeen belang

De maatregelen ondersteunen de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de woonbuurt en doen geen afbreuk aan het functioneren van het parkeerterrein van het Expocentre, noch aan bereikbaarheid voor nood en hulpdiensten. Daarmee zijn de verkeersmaatregelen in het algemeen belang.

Afweging

De maatregelen zijn in het algemeen belang en in het belang van bewoners en langzaam verkeer. De beperking van de vrijheid van het verkeer (snelheidsreductie en parkeerverbodszone) zijn dermate gering dat zij minder zwaar worden gewogen dan de met het besluit gediende belangen.

Voorbereiding en overleg

Over de aanpassingen op het terrein van het Expocentre is overlegd met de eigenaar.

Overleg met de korpschef van de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 7 juni 2016 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de digitale Staatscourant.

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met nummer 2015-003-002, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

 • 1.

  Het instellen van een 30 km/h zone in de wijk Poort Vijfhuizen in Vijfhuizen door:

  • het zonaal plaatsen van borden conform model A1 en A2 met opdruk 30 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende "begin 30 km/h zone” en “einde 30 km/h zone” bij de toegang van de woonbuurt bij de rotonde van het Expocentre;

  • het zonaal plaatsen van bord A2 met opdruk 30 uit bijlage I van het RVV 1990, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende “einde 30 km/h zone” bij de reserve uitgang van de woonbuurt op het parkeerterrein van het Expocentre;

 • 2.

  Het instellen van een parkeerverbodszone in de wijk Poort Vijfhuizen door:

  • het zonaal plaatsen van borden conform model E1 uit bijlage I van het RVV 1990, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende "begin parkeerverbodszone" en “einde parkeerverbodszone” bij de toegang van de woonbuurt bij de rotonde van het Expocentre;

  • het zonaal plaatsen van bord E1 uit bijlage I van het RVV 1990, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende “einde parkeerverbodszone” bij de reserve uitgang van de woonbuurt op het parkeerterrein van het Expocentre;

 • 3.

  Het bromfietspad tussen de nieuwe woonwijk en de rotonde Vijfhuizerweg/Stelling/Vesting aan te duiden als verplicht bromfietspad door het plaatsen van borden conform model G12a uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 4.

  Het aanbrengen van een voetgangersoversteek door middel van verkeerstekens op het wegdek en borden conform model L2 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 5.

  Het intrekken van het eenrichtingsverkeer op de zuidelijke uitgang van het westelijke parkeerterrein van het Expocentre door het verwijderen van het bord conform model C2 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 6.

  dit besluit ter openbare kennis te brengen op 11 juli 2016.

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de Teammanager Vakdisciplines a.i.

F.Veerman

Terinzagelegging

Het besluit is in te zien in de digitale Staatscourant. Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.