Vastgesteld bestemmingsplan De Kraaienboom

Logo Aalten

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2016 het bestemmingsplan ´De Kraaienboom´ gewijzigd vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op het noordelijk deel van het woningbouwplan De Kraaienboom in Aalten (de bouwkavels aan de straat De Kraaienboom). Twee bouwkavels ter plaatse van de karakteristieke bomenrij vervallen. Voor de overige kavels aan deze straat en de hoekkavel Kraaienboom/Vlierbeslaan (bouwkavel 9) biedt dit plan meer flexibiliteit voor verkaveling en situering van de woningen.

Inzien

Met ingang van woensdag 13 juli 2016 ligt het raadsbesluit met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00080-VG01) of via onze website www.aalten.nl onder Inwoners/Nieuws/Bekendmakingen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Beroep

Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht. Ook heeft de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Deze zijn vermeld in het vaststellingsbesluit. Een belanghebbende kan gedurende de beroepstermijn beroep instellen. De beroepstermijn is van donderdag 14 juli 2016 tot en met woensdag 24 augustus 2016. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

Naar boven