Vervangend vaststellingbesluit bestemmingsplan “Buitengebied Ridderkerk”

Logo Ridderkerk

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken bekend dat de gemeenteraad van Ridderkerk op 30 juni 2016 een vervangend vaststellingsbesluit heeft genomen voor het bestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk. Aanleiding is de tussenuitspraak van 16 maart 2016 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Raad van State).

Het plan

Op 21 mei 2015  is het bestemmingsplan “Buitengebied Ridderkerk” door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit vaststellingsbesluit is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft toepassing gegeven aan de bestuurlijke lus en een tussenuitspraak gedaan (uitspraak 201505599/1/R4). Deze tussenuitspraak biedt de gemeenteraad de mogelijkheid een vervangend vaststellingsbesluit te nemen om het geconstateerde gebrek te herstellen. Met het besluit van 30 juni 2016 zijn de planregels gecorrigeerd. Met inachtneming van het vervangend vaststellingsbesluit zal de Raad van State definitief uitspraak doen.

Wat is er aangepast?

In verschillende wijzigingsbevoegdheden in de planregels is opgenomen dat de toegestane vervolgfuncties voor stoppende agrarische bedrijven niet uitgeoefend mogen worden in kassen.

Wilt u het vervangend vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

U kunt het vervangend vastgestelde bestemmingsplan bekijken vanaf 8 juli 2016 voor een periode van zes weken:

  • in het Gemeentelijk Service Centrum van de gemeente Ridderkerk (Koningsplein 1).

Behalve het bestemmingsplan kunt u ook het vervangend vaststellingsbesluit van de gemeenteraad bekijken.

Bent u het niet eens met het vervangende vaststellingsbesluit?

Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan tegen de aangebrachte aanpassingen in het bestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk als u belanghebbende bent.

 

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 19 augustus 2016 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Heeft u beroep ingesteld? Dan zal de Raad van State u vragen om hen een bedrag te betalen. Dit noemen zij griffierecht. Zij laten u weten hoe u kunt betalen en hoeveel tijd u daarvoor heeft.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 19 augustus 2016. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt op 19 augustus 2016? Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Naar boven