Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertStaatscourant 2016, 35914Ruimtelijke plannenOntwerp ‘Exploitatieplan Laarveld 2009 1e herziening’, Weert

Logo Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 7 juli 2016 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 17 augustus 2016, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp ‘Exploitatieplan Laarveld 2009 1e herziening’, met bijbehorende toelichting en ontwerpbesluit. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn op werkdagen:

op maandag en donderdag: van 8.30 uur tot 19.30 uur

op dinsdag en woensdag: 8.30 uur tot 17.00 uur

op vrijdag: 8.30 uur tot 12.30 uur

 

Toelichting op het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009 1e herziening’

Bij raadsbesluit van 23 september 2009 is het bestemmingsplan Laarveld 2009 vastgesteld. Het bestemmingsplan had tot doel ruimte te bieden voor de realisatie van circa 900 woningen. Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan Laarveld 2009 is voor de daarvoor in aanmerking komende delen van het bestemmingsplan het Exploitatieplan Laarveld 2009 vastgesteld.

Het vaststellen van een exploitatieplan is verplicht, indien ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Laarveld 2009 het verhaal van kosten niet anderszins is verzekerd en/of er een noodzaak is tot het stellen van eisen en regels over onder meer het bouwrijp maken, de fasering, de taakstelling voor de realisatie van aangewezen woningbouwcategorieën sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en particulier opdrachtgeverschap. Beide situaties deden zich voor ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Laarveld 2009.

 

De voorgenomen vaststelling van de bestemmingsplannen ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ en ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’ zien op een herziening van het bestemmingsplan Laarveld 2009 en heeft tot gevolg dat het exploitatieplan Laarveld 2009 integraal dient te worden aangepast. Die aanpassingen zien op onder meer de nadere uitwerking van de inrichting van deelgebied fase 2, een aanpassing van de fasering in tijd en de looptijd van dit exploitatieplan en de stand van zaken van de uitvoering van deelgebied 1, fase 1 van dit exploitatieplan. Zowel de regels als de exploitatieopzet van het exploitatieplan worden herzien.

 

Raadplegen, indienen zienswijze.

Het ontwerp exploitatieplan en het ontwerpbesluit tot 1e herziening van het exploitatieplan, met inbegrip van bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via de websites www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening en het ontwerpbesluit tot 1e herziening van het exploitatieplan is NL.IMRO.0988EPLaarveld2009H1-ON01.

 

Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (7 juli 2016 tot en met 17 augustus 2016) kunnen ten aanzien van het ontwerp Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening en het ontwerpbesluit tot 1e herziening van het exploitatieplan mondelinge en schriftelijke zienswijzen alleen door belanghebbenden worden ingediend bij de gemeenteraad, Postbus 950, 6000 AZ Weert. 

Bij een zienswijze dient het onderdeel van het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 221 of 575218.

Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

 

Vervolgprocedure

De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van het plan. De zienswijzen (betrekking hebbende op het ontwerp Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening en het ontwerpbesluit tot 1e herziening van het exploitatieplan) die worden ingediend, zullen bij de besluitvorming worden betrokken.

 

Nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht.

Voorts wordt het besluit algemeen bekend gemaakt via publicatie en kan tegen het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan Laarveld 2009 door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen tegen dit besluit, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen het ontwerp Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening en het ontwerpbesluit tot 1e herziening van het exploitatieplan is ingediend.

 

Op het te nemen besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

Weert, 6 juli 2016

Burgemeester en wethouders van Weert,

de secretaris,

de burgemeester,