Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 35908Ruimtelijke plannenOntwerpuitwerkingsplan “Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking” en ontwerp omgevingsvergunning voor het kappen van 228 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) jo artikel 3.31 Wro het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 21 juni 2016 het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking vrijgegeven voor terinzagelegging. Daarbij is besloten tot gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking, als bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro, van het (ontwerp)uitwerkingsplan met de (ontwerp)omgevingsvergunning voor het kappen van de ter plaatse aanwezige bomen (hierna: ontwerp omgevingsvergunning).

Met ingang van 14 juli 2016 liggen in dat kader, met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, gedurende een termijn van zes weken gelijktijdig ter inzage:

  • het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking met de daarop betrekking hebbende stukken

  • de ontwerp omgevingsvergunning voor het kappen van 228 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 van de Flora- en faunawet (Ffw) ten aanzien van beschermde soorten, met de daarop betrekking hebbende (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) jo. artikel 75d, lid 1, Ffw.

Ontwerpuitwerkingsplan

Het plangebied maakt onderdeel uit van het deelgebied Kenniskwartier binnen Zuidas. Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kenniskwartier Noord geldt voor het plangebied een uitwerkingsplicht. Het nu aan de orde zijnde ontwerpuitwerkingsplan betreft de tweede uitwerking. De uitwerking ziet op de meest noordoostelijk gelegen kavel binnen de uit te werken bestemming. Het plangebied van de uitwerking wordt globaal begrensd door aan de noordzijde de A10, aan de oostzijde door de Parnassusweg, en aan de zuidzijde door de ontwikkeling van het gebouw NoMA-house. Aan de westzijde ligt het terrein van de voormalige tennisvereniging Goldstar.

Voor het plangebied van het ontwerpuitwerkingsplan wordt overeenkomstig artikel 3.6, eerste lid, onder b, Wro, uitvoering gegeven aan de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord. Binnen de bestemming Gemengd wordt voorzien in een functioneel programma van maximaal 36.000 m2. Maximaal 28.000 m2 hiervan mag bestaan uit kantoor. Voor het overige wordt voorzien in maximaal 12.000 m2 hotelfuncties (in de vorm van hotelappartementen) en een overig voorzieningenprogramma van tussen de 600 en 1.200 m2, waarbij gedacht moet worden aan functies als maatschappelijke dienstverlening, detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening en vormen van horeca. Daarnaast wordt voorzien in een (al dan niet zelfstandig van het hotel exploiteerbaar) restaurant met bar van maximaal 1.000 m2 op de 15e verdieping of hoger. Bij dit alles wordt ondergronds een parkeerprogramma mogelijk gemaakt dat is gebaseerd op de geldende parkeernormen.

Ontwerp omgevingsvergunning

Ten behoeve van de hiervoor genoemde ontwikkeling zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2016 een bouwaanvraag worden ingediend, waarna medio 2017 met de bouw zal kunnen worden gestart. Om de gronden tijdig bouwrijp te kunnen maken, is een omgevingsvergunning voor het kappen van 228 bomen benodigd.

De afgelopen jaren is op wisselende locaties binnen of in de omgeving van het gebied waarop de kapvergunning betrekking heeft een broedend paartje boomvalken aangetroffen. In verband daarmee is overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.27 Wabo jo. artikel 75d, lid 1, Ffw bij het bevoegde Ministerie een verklaring van geen bedenkingen Flora- en faunawet gevraagd en (in ontwerp) verkregen. Deze verklaring van geen bedenkingen maakt onderdeel uit van de ter inzage gelegde ontwerp omgevingsvergunning.

Crisis en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in bijlage II (bijlage Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Terinzagelegging

Het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking, de ontwerp omgevingsvergunning met inbegrip van de verklaring van geen bedenkingen, en de op dit alles betrekking hebben stukken, liggen met ingang van 14 juli 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum

  • Het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid.

Het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1601BPGST-OW01.

De ontwerp omgevingsvergunning met inbegrip van de verklaring van geen bedenkingen, alsmede de hierop betrekking hebbende stukken, zijn tevens te raadplegen op de website www.odnzkg.nl onder Bekendmakingen / Overzicht bekendmakingen gemeente Amsterdam.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) en de ontwerp omgevingsvergunning, met inbegrip van de verklaring van geen bedenkingen, naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Zienswijzen kunnen uitsluitend schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot zowel het ontwerpuitwerkingsplan als de ontwerp omgevingsvergunning, met inbegrip van de verklaring van geen bedenkingen, kunnen worden gestuurd aan de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.

Amsterdam, 13 juli 2016

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester