Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2016, 35728Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit tot plaatsing bord E7 Boterdiep

Logo Groningen

Bezoekadres

Gedempte Zuiderdiep 98

Postadres

Postbus 7081

9701 JB Groningen

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord Nederland District Groningen Afdeling Verkeersondersteuning over de handhaafbaarheid van maatregel en plaatsing. De maatregel is conform het advies van de Politie Eenheid Noord Nederland District Groningen Afdeling Verkeersondersteuning. Het advies is als bijlage bijgevoegd.

Motivering

In verband met de herinrichting van het Boterdiep wordt tussen de Brouwerstraat en de Korenstraat, en ter hoogte van de percelen 5b t/m 7b, 16 t/m 20a, 51a t/m 57c en 73a borden E7 uit Bijlage 1, RVV 1990 aangebracht tot “gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen. De laad- en losvoorzieningen zijn daarbij geconcentreerd naar één strook centraal op het wegvak. Ten behoeve van de doorstroming en verkeersveiligheid van het verkeer wordt hoeft men niet op de rijbaan stil te staan om te laden en lossen en daarmee het overige verkeer te hinderen.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot plaatsing van een bord E7 uit Bijlage 1, RVV 1990 aan het Boterdiep.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon (050) 367 74 83.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • -

  uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan deze brief vindt.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen,

concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

J.L. Haks

hoofd afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed