Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2016, 35721Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit to het aanbrengen van een fietsstrook op het Boterdiep 

Logo Groningen

Bezoekadres

Gedempte Zuiderdiep 98

Postadres

Postbus 7081

9701 JB Groningen

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord Nederland District Groningen Afdeling Verkeersondersteuning over de handhaafbaarheid van maatregel en plaatsing. De maatregel is conform het advies van de Politie Eenheid Noord Nederland District Groningen Afdeling Verkeersondersteuning. Het advies is als bijlage bijgevoegd.

Motivering

Op de openbare weg het Boterdiep wordt een fietstrook als bedoeld in artikel 1 onder n van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens aangebracht tot “fietsstrook”.

In verband met de herinrichting van het Boterdiep en overwegende dat in verband met de veiligheid van het verkeer en ter regulering van het verkeer het noodzakelijk is te bepalen dat de rijbaan van het Boterdiep aan de noordoostzijde en de zuidwestzijde en wel het gedeelte gelegen tussen de Bloemsingel en Turfsingel aangewezen wordt als fietsstrook.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het aanbrengen van een fietsstrook als bedoeld in artikel 1 onder n van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens op de Boterdiep.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift tegen deze beschikking worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders binnen zes weken na publicatie.

Het bezwaarschrift dient naar Postbus 30026, 9700 RM te Groningen te worden gezonden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Awb-folder.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • -

  uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan deze brief vindt.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen,

concerndirecteur Groningen,

namens deze,

J.L.Haks

hoofd afdeling Juridische Zaken, Parkeren, Vastgoed