Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2016, 34944Overig

Aanwijzing beschermd stadsgezicht Haarlem Noord, gemeente Haarlem, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Milieu maken bekend dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, bij besluit van 5 juli 2016 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

gemeente Haarlem; gebied Haarlem Noord

en dat de vigerende bestemmingsplannen:

  • Sinnevelt en Planetenwijk, vastgesteld op 24 september 2009

  • Bomenbuurt, vastgesteld op 28 mei 2014

  • Frans Hals/Patrimonium, vastgesteld op 28 mei 2009

  • Kleverpark, vastgesteld op 20 april 2005

  • St. Joannes de Deo, vastgesteld op 26 juni 2008

  • St. Joannes de Deo II, vastgesteld op 10 februari 2011

voldoen aan het beschermingsvereiste.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de daarvoor in aanmerking komende dag- of nieuwsbladen, aan de raad van de gemeente Haarlem, aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland en aan de Raad voor Cultuur.

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Haarlem, publiekshal, Zijlvest 39 te Haarlem. De publiekshal is op werkdagen open van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur. Ook liggen de stukken ter inzage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort. Deze stukken zijn te downloaden via de website van de RCE: www.cultureelerfgoed.nl. Deze stukken zijn ook telefonisch op te vragen via tel. 033-4217456, of per e-mail: info@cultureelerfgoed.nl.

bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de Minister van OCW, onder vermelding van “Bezwaar”, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op: www.bezwaarschriftenocw.nl.