Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2016, 34223Ruimtelijke plannenCoördinatiebesluit en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Scoutingterreinen Bosstraat’ en ontwerp omgevingsvergunning ‘Don Bosco’

Logo Soest

Coördinatiebesluit

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 1 december 2015 hebben besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor de realisering van een clubgebouw op het scoutingterrein aan de Bosstraat. Dit is ook conform het bepaalde in de Coördinatieverordening van de gemeente Soest. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij genoemde ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Het gaat hierbij in dit geval om het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning voor de bouw van een clubgebouw ten behoeve van de scoutinggroep Don Bosco op het perceel Bosstraat achter nr. 77 en het kappen van bomen. Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft wel in handen van de gemeenteraad.

Het is niet mogelijk tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Ontwerpbesluiten

Op grond van artikel 3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat -in verband met het hiervoor genoemde coördinatiebesluit- vanaf donderdag 30 juni 2016 gedurende een periode van zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Scoutingterreinen Bosstraat’ en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een clubgebouw ten behoeve van de scoutinggroep Don Bosco op het perceel Bosstraat achter nr. 77 en het kappen van bomen ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voorzien in het m ogelijk maken van de bouw van een clubgebouw ten behoeve van de scoutinggroep Don Bosco op het perceel Bosstraat achter nr. 77 .

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Scoutingterreinen Bosstraat’ en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een clubgebouw ten behoeve van de scoutinggroep Don Bosco op het perceel Bosstraat achter nr. 77 en het kappen van bomen liggen van donderdag 30 juni 2016 tot en met woensdag 10 augustus 2016 ter inzage bij: Idea, kunstencentrum, bibliotheek en theater, Willaertsstraat 49 te Soest.

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via www.soest.nl/afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 6093 411.

Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

 U kunt de stukken digitaal raadplegen op de gemeentelijke bestemmingsplansite:

www.soest.nl\bestemmingsplannen.

 U kunt de stukken ook digitaal raadplegen op de landelijke website:

Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSOE0016-0201.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgelding en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Scoutingterreinen Bosstraat’ en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een clubgebouw ten behoeve van de scoutinggroep Don Bosco op het perceel Bosstraat achter nr. 77 en het kappen van bomen schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Geef in de zienswijze aan tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt.

Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

  • -

    schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Scoutingterreinen Bosstraat’.

  • -

    voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 035-6093470 met Ferry Supusepa,

  • -

    digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via www.soest.nl/zienswijze, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Scoutingterreinen Bosstraat’.