Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenStaatscourant 2016, 33658VergunningenOntwerpbeschikking hogere grenswaardengeluid‘Reigerskant, Esch’

Logo Haaren

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder met ingang van donderdag 30 juni 2016 gedurende zes weken (t/m woensdag 10 augustus 2016) de ontwerpbeschikking tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het te realiseren woongebied ‘Reigerskant, Esch’ ter inzage ligt.

Inzien stukken

De ontwerpbeschikking is tijdens de openingstijden in te zien bij de balie van de Gemeentewinkel in het gemeentehuis aan Mgr. Bekkersplein 2 in Haaren. Om de stukken in te zien moet u een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen naar 0411-627282. Daarnaast zijn de stukken ook te vinden op onze website www.haaren.nl. Hier klikt u op ‘Wonen en omgeving’; vervolgens klikt u op ‘Woningbouwplannen’. Onder het kopje ‘Grote projecten’ kunt u naar de link ‘Reigerskant’ en zo komt u bij ‘ontwerpbeschikking hogere grenswaarde’. Gelijktijdig met de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden ligt ook het ontwerpbestemmingsplan ‘Reigerskant, Esch’ ter inzage.

Indienen zienswijzen

Tijdens de termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. In de zienswijze moet u duidelijk aangegeven waarop deze betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak via telefoonnummer 0411-62 72 82. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Woningbouw

Om te voldoen aan de vraag naar woningen in Esch voor de komende jaren worden in het plangebied ‘Reigerskant, Esch’ 65 tot maximaal 75 woningen gebouwd. Voor de nieuwbouw van deze woningen is een hogere grenswaarde railverkeerslawaai noodzakelijk. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt overschreden met maximaal 3 dB. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het treffen van verdergaande bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk dan wel financieel haalbaar is. Naast de toets aan de wettelijke grenswaarden is het plan getoetst aan het gemeentelijke ontheffingenbeleid Wet geluidhinder. Het plan voldoet aan dit beleid.