Vastgesteld bestemmingsplan Digitalisering analoge bestemmingsplannen

Logo Deventer

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van donderdag 30 juni 2016 tot en met woensdag 10 augustus 2016 voor een ieder ter inzage ligt:

 

• het bij raadsbesluit van 1 juni 2016 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Digitalisering analoge bestemmingsplannen”.

 

Inhoud

Voorliggend bestemmingsplan zorgt voor de digitalisering van de analoge bestemmingsplannen in de gemeente. In dit bestemmingsplan zijn zeer diverse wijken en buurten opgenomen. Uitgangspunt in het bestemmingsplan is dat de aanwezige functies en aanwezige bebouwing zoveel mogelijk worden bestemd zoals deze nu zijn, enkele uitzonderingen daargelaten (o.a. hebben enkele percelen ‘snippergroen’ een woonfunctie gekregen, gebruik evenemententerrein Platvoet is aangepast).

De gebieden die in dit bestemmingsplan zijn opgenomen zijn:

•Diepenveen

•Zandweerd

•Platvoet

•Keizerslanden

•Voorstad (centrum)

•Schalkhaar

•De Wijtenhorst

•Douweler Leide

•Colmschate (Zuid en West)

•Bathmen

 

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben deels geleid tot het aanpassen van het bestemmingsplan. Ook zijn diverse ambtshalve aanpassingen in het bestemmingsplan opgenomen. In het bestemmingsplan zijn zowel delen van de toelichting, de regels, de verbeelding en de bijlagen bij de toelichting en regels gewijzigd. De wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen zijn te divers en te veel om in deze publicatie een samenvatting van te geven. In de bij het raadsbesluit behorende ‘reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen digitalisering analoge bestemmingsplannen’ is een volledig overzicht te vinden van alle wijzigingen.

 

Inzien

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit kunt u inzien op:

• http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.D139-VG01

• De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.D139-/NL.IMRO.0150.D139-VG01/

 

Het bestemmingsplan kunt ook u inzien op:

• http://www.deventer.nl/bestemmingsplannen onder het kopje ‘in procedure zijnde bestemmingsplannen’.

 

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij :

• Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.

 

Reageren

Het bestemmingsplan ‘Digitalisering analoge bestemmingsplannen’ ligt van donderdag 30 juni 2016 tot en met woensdag 10 augustus 2016 ter inzage.

 

Vanaf vrijdag 1 juli 2016 tot en met donderdag 11 augustus 2016 kan beroep worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

• een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerpbesluiten bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

• een belanghebbende die een belang heeft bij de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Naar boven