Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaassluisStaatscourant 2016, 33184VerkeersbesluitenGemeente Maassluis/Verkeersbesluit tijdelijke geslotenverklaring Keucheniusstraat, Govert van Wijnkade/Z-16-17130/UIT-16-27579

Logo Maassluis

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis;

conform artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd verkeersbesluiten te nemen;

overwegende:

dat op 20 augustus 2016 de Maassluise Volleybal Club het jaarlijks terugkerende beachvolleybaltoernooi wil organiseren in de Keucheniusstraat, ter hoogte van de bebouwing van Govert van Wijnkade 12 en Keucheniusstraat 2 en 2b en in de Govert van Wijnkade ter hoogte van Govert van Wijnkade 12 en 13-15;

dat de Maassluise Volleybal Club op 11 mei 2015 een vergunning heeft aangevraagd voor het organiseren van het betreffende evenement;

dat bij gebruik van deze vergunning het noodzakelijk wordt geacht, met het oog op een goed verloop van deze activiteit, in het belang van de verkeersveiligheid een verkeersmaatregel te nemen;

dat de Keucheniusstraat en Govert van Wijnkade in beheer zijn bij de gemeente;

dat overleg met de wijkpolitie Maassluis van de politieregio Rotterdam Rijnmond als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft plaatsgevonden;

dat gelet op artikel 37 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) een verkeersbesluit moet worden genomen voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke maatregelen, indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregelen leiden van langere duur zijn dan vier maanden, dan wel zich regelmatig voordoen;

besluiten:

  • 1.

    bij gebruik van de vergunning door het plaatsen van waarschuwingshekken met daarop verkeersbord C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inhoudende gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, de Keucheniusstraat ter hoogte van de bebouwing van Govert van Wijnkade 12 en Keucheniusstraat 2 en 2b + Govert van Wijnkade ter hoogte van Govert van Wijnkade 12 en 13-15 op zaterdag 20 augustus 2016 van 9:00 uur tot en met 21:30 uur af te sluiten;

  • 2.

    dit besluit te publiceren op de in de gemeente gebruikelijke wijze, alsmede in de Staatscourant.

Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt, bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid tot het maken van eventuele bezwaren bij het college van burgemeester en wethouders.

Publicatiedatum: 23 juni 2016

Maassluis, 13 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Maassluis,

Namens dezen,

Het hoofd van afdeling Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu,