Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2016, 33139VergunningenWet Milieubeheer

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van gemeente Menameradiel maken overeenkomstig artikel 7.17 van de Wet Milieubeheer het volgende bekend:

Op 18 april 2016 heeft Mts Bakker middels een aanmeldnotitie meegedeeld, dat zij voornemens is om een aanvraag om een omgevingsvergunning in te dienen voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan Tsjerkeleane 10 te Ingelum.

Aanmeldingsnotitie

Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage is de voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Uit toetsing van de verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft daarom op 16 juni 2016 besloten dat er daarom geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

Ter inzage

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 30 juni 2016 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Dyksterbuorren 16 te Menaam

Rechtsbescherming

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.

Behandeld ambtenaar: W.M. Jonkman