Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2016, 32709Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan “Westzeedijk 399”

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 2 juni 2016 het bestemmingsplan ‘Westzeedijk 399’ (NL.IMRO.0599.BP2099Westzeed399) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen.

 

De eigenaar van het voormalige reclasseringsgebouw aan de Westzeedijk 399 is voornemens het reeds geruime tijd leegstaande pand, met een verhuurbaar oppervlak van circa 3.232 m2, te herontwikkelen tot een woongebouw met een aantal commerciële ruimten. De herontwikkeling sluit aan op de ambitie van de gemeente Rotterdam om bestaande leegstand van met name kantoren terug te dringen en te komen tot de ontwikkeling van attractieve woonmilieus.

 

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken alsmede het definitieve besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met ingang van 24 juni 2016 tot en met 5 augustus 2016 ter inzage bij de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater tegenover het hoofdbureau van politie, kamer 22a.

De stukken kunnen tevens worden ingezien via de gemeentelijke website http://www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Tegen het vaststellingsbesluit en tegen het definitieve besluit hogere waarden kan van 25 juni 2016 tot en met 5 augustus 2016 beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Rotterdam, 22 juni 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Namens deze:

drs. P.W. Verhoeven

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling