Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 32539Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Aanlegplaatsen Vreeland Noordoost, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft in zijn vergadering van 1 juni 2016 het bestemmingsplan Aanlegplaatsen Vreeland Noordoost gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende bijlagen ligt vanaf 24 juni tot en met donderdag 4 augustus 2016 (voor beroep) ter inzage.

Inhoud

Het plangebied ligt tussen het perceel Bergseweg 6 en Bergseweg 14 te Vreeland. Met het bestemmingsplan wordt de aanleg van een haven beoogd ten behoeve van 60 aanlegplaatsen met bijbehorende voorzieningen zoals steigers, een inlaatplaats, parkeerplaatsen en een onderdoorgang onder de Bergseweg. De aanwezige groepsschuilplaats, die onderdeel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, markeert de zuidoostelijke hoek van de haven. Het plan maakt tevens de bouw van een verenigingsgebouw mogelijk dat mede ten dienste staat van de bestaande natuurijsbaan.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPaanlegplaatsnVLD-VG01) vanaf vrijdag 24 juni 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 4 augustus 2016 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer T. de Smet (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 24 juni 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.