Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2016, 32453Ruimtelijke plannenVASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘VIANEN, FRANSSENSTRAAT 32 EN 32A’

Logo Cuijk

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Vianen, Franssenstraat 32 en 32a’ heeft vastgesteld op 6 juni 2016. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Het plangebied ligt ter plaatse van Franssenstraat 32/32a te Vianen (5434 SH). Het plan voorziet in splitsing van de huidige bedrijfslocatie aan de Franssenstraat 32/32a in een perceel met een burgerwoning en een bedrijfsperceel.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage van woensdag 22 juni 2016 tot en met dinsdag 2 augustus 2016. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.06BPfranssenstr32-VA01.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld tegen het besluit door:

  • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage. Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingesteld, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.