Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2016, 32053VergunningenBesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinderKoekoeksleaneBerltsum

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat zij op 14 juni 2016 het besluit hebben genomen hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen. Het betreft een waarde van 51 dB ten behoeve van de bouw van een bedrijfswoning aan de Koekoeksleane te Berltsum. Aan dit besluit ligt een akoestisch onderzoek ten grondslag.

Rechtsbescherming

Tegen het ontwerp-besluit zijn geen zienswijzen ingediend en er staat dan ook geen bezwaar of beroep tegen het besluit open.